Langebek, Jacob BREV TIL: Frederik 5. FRA: Langebek, Jacob (1751-06)

Juni 1751.
[TIL KONGEN.]

Pro memoria.

Hvor slet det i forige Tider, og førend ordentlige Archiver ere bleve indrettede, har været bestilt hos os med publique Documenters Forvaring, kiendes end i denne Dag af den Mangel, som haves i vores Archiver paa visse gamle og magtpaaliggende Brevskaber, hvilke man til Deels veed, og til Deels kan formode at have været til.

Hvor mange publique Skrifter ere ikke i de Tider forkomne, da Archiverne stode adspredte her og der i Landet, nogle paa eet Slot, andre paa et andet, og som oftest bleve i Æsker og Skrine flyttede fra eet til andet Sted. Nogle ere da af Fugtighed og af Mangel paa Opsigt blevne forraadnede, andre af paakommende Ildsvaade fortærede, andre enten ved Fiende-Haand eller af uvedkommende bortrøvede, og efterhaanden enten af ufornuftige brugte til Upligt og Fordærvelse, eller af curieuse Folk henlagte og giemte som noget rart.

Af de Documenter, som saaledes ere faldne i particulieres Hænder, og som fordum har hørt og med rette burde endnu høre til publique Steder, er det bekiendt, at en Deel i Sal. Etats Raad Fosses Stervboe maa findes, efter den Tilstaaelse, han selv ofte har giort, saa vel i offentlige Forsamlinger, som til en og anden af sine Bekiendtere, hvilke han endog i sit Bibliotheque haver foreviset snart eet snart et andet Stykke af deslige enten paa Pergament eller paa Papir skrevne originale piecer, saasom endeel Breve til Kong Hanses og Christiani IIdi Historie, den originale Fuldmagt Knud Gyldenstierne medgiven til Norge 1532, endeel til Christiani IVti Tiders Historie, i sær Frue Kirsten Munk og de Kongelige Børn angaaende, en og anden af originale Instruxer, og mere saadant, som Skifte Commissarierne selv best maatte paaskiønne.

s. 143Som nu Hans Kongl. Majestet gierne saae sine Archiver efterhaanden bragte i bedre og fuldkomnere Stand, saa er Hans Majestets allernaadigste Villie, at Skifte-Commissarierne lader udtage, hvad af originale Brevskaber, der i ovenmeldte Stervboe maatte findes af nogen Betydenhed, enten i Henseende til antiquitæten eller til Indholdens Vigtighed, og som maatte eragtes tienlige til de Kongelige Archivers Formeerelse.

Men paa det Arvingerne ikke i nogen Maade skulle holde sig derved fornærmede, vil Hans Majestet allernaadigst, efter en taalelig sat taxation, lade give Betaling for de saaledes udtagne Archiv-Documenter.

Denne med Langebeks Haand skrevne Forestilling har Paategning: Aproberis. Cons. paa Fredb. d. 18. Iun. 1751.