Langebek, Jacob BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold FRA: Langebek, Jacob (1767-10-14)

14. Oktober 1767.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Min Høistærede Herr Assessor.

Dersom Mag. Dass havde kommet til mig i Løverdags, da kunde Hr. Assessoren bleven fri for at læse saa hastigt igien et Brev fra mig, og ieg fra at skrive dette paa Sengen, som ieg endnu for Feberens Skyld maae holde, og Gud veed hvorlænge. Dog er min Søn meget heftigere angreben deraf, da den hos ham har forandret sig til en Hver Dags Feber. Ærendet, som Mag. Dass havde, er fra Prof. Erickson i Sorøe, som takker meget for de Variantes af Speculo Regali; Men som de alene ere af den første Deel, saa ønskede han gierne at vide, om ingen complete re Exemplarer i Sverige fandtes, som indeholdt mere end første Deelen. At der før har været i Sverige langt completere Exemplarer, hvori fandtes ei alene den anden Part, men og kanskee mere, det har han Aarsag at troe — — 1 s. 445Kan nu min Kiære Herre inden Novemb. Maaneds Udgang give os derom nogen udførlig Underretning, beviser Han vort Publico en Tienst, og Prof. Erichson en Fornøielse, under hvis Opsigt vi snart vente at see dette antique Skrift færdigt fra Trykken. Ret som ieg i Dag laae midt i min Paroxysmo, kom en Svensk Person til mig med et Brev fra Hilffeling, som nu er i Landskrone, hvori han begierede Penge til at reise her over for; Men som ieg var saa svag, at det var umueligt enten at skrive eller giøre Anstalt til Penge, bad ieg Brevdrageren mundtlig sige Hilffeling, at, naar han kom her til Staden, skulde han blive assisteret. Det er underligt, at Folk tør vove sig i fremmede Lande uden at være forsynet endog med fornødne Reise-Penge. Ieg lever med uendelig Høiagtning

Min Høistærede Hr. Assessors
ydmygste forbundne Tiener
I. Langebek.

Khavn d. 14. Octob. 1767.