Langebek, Jacob BREV TIL: Frederik 5. FRA: Langebek, Jacob (1753-03-29)

29. Marts 1753.
TIL KONG FREDERIK V.

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arve-Herre og Konge!

Siden Deres Kongl. Majest, mig allernaadigst haver tilladt at foretage en Reise, som formodentlig vil vare nogen Tid: Da, paa det Deres Majestets mig allernaadigst anbetroede Geheime Archiv i min Fraværelse ikke skal staae værgeløs og uden Opsigt, haver ieg giort Aftale med Cancellie Raad Carstens af Deres Majestets Tydske Cancellie, at han imidlertid vil paatage sig Tilsyn med Archivet, og i fornøden Fald udlevere, hvad som til Deres Majestets Tieneste maatte vorde requireret, Hvilket ieg herved allerunderdanigst s. 179indstiller til Deres Kongelige Majestets egen allernaadigste approbation, Forblivende i allerdybeste Underdanighed

Stormægtigste Herre,
Allernaadigste Arve Herre og Konge,
Deres Kongelige Majestets
allerunderdanigste tro tiener
og Arve-Undersaat
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 29. Martii 1753.

Indstillingen har følgende Paategning med J. L. Holsteins Haand: Aproberis. Cons. paa Chr. b. d. 30. Mart. 1753.