Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1748-03-14)

14. Marts 1748.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Deres Excellence,
Høi og Velbaarne Hr. Geheime Raad,

Naadige Herre! Ieg tager min Tilflugt til D. Excellences sædvanlige Bevaagenhed, brugende den Frihed at tilsende min allerunderdanigste Forestilling, hvorledes ieg formener bedst at kunde omgaaes med de af H. Etats Raad Gram til Hans Kongl. Maj. allerunderdanigst legerede Manuscripter, formodende underdanigst, at D. Exc. paa beste Maade søger samme Hans Majest, at foredrage. Der er mange flere Ting, som ieg behøver D. Excellences naadige Hiælp og Raad udi, saasom iblandt andet angaaende Christ. 4th Historie, som Cancelli Raad Graa 1 haver anmodet mig om at fuldfærdige hvad der endnu fattes: Men, da der ere saa mange Interessenter i dette Verk, saasom 1. Hans Majest. Kongen, 2. Slanges Arvinger, 3. Grams Arvinger, 4. Graaes Moder, som trykker den 2, 5. Historiographus Begins, som det synes at skulde tilkomme samme at fuldføre: Saa understaaer ieg mig ikke at tage fat derpaa, med mindre Hans Majest, selv eller D. Excellence mig det naadigst befaler 3. Ieg lever i dybeste respect

Deres Excellences
gandske underdanige tiener
Langebek.

Kiøbenhavn d. 14. Martii 1748.

8*