Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1761-11-26)

26. November 1761.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaarne Herr Geheime Raad,
Greve og Ober Secreterer, Naadige Herre.

Som ieg alene haver holdt mig til Deres Høigrevelige Excellence i Henseende til det store Kobberstykke over Souverainiteten, som Professor Preisler arbeider paa, Saa veed ieg nu heller ingen anden at addressere mig til, end til Deres Høigrevelige Excellence i Anledning af et Brev, som bemeldte Hr. Professor Preisler har tilskrevet mig. Han beder mig derudi, at, siden han allerede har fortient over 300. Rdlr. paa dette store og møisomme Arbeid og bliver i Stand til ved Ianuarii Maaneds Udgang at levere deraf et Prøvetryk, Ieg da vilde vigilere for, allerunderdanigst at procurere hannem 200. Rdlr. eller noget mere paa Afslag af de hannem for samme Arbeid allernaadigst accorderede 400. Rdlr., eftersom han er meget i Betryk for Penge til endel presserende Udgifter. Siden Arbeidet allerede saa vidt er avanceret, og, saavidt ieg kan skiønne, vil blive til største Fornøielse, vil ieg underdanigst bede, Deres Høigrevel. Excell. ville naadigst søge Leilighed, hans petitum paa det beste at forestille, at den gode Mand jo før jo heller kunde blive hiulpen. Ieg forbliver i allerdybeste Ydmyghed (osv.)

I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 26. Nov. 1761.