Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1755-03-04)

4. Marts 1755.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

[Langebek var af Kancelliet anmodet om at eftersøge nogle hamborgske Akter fra det 17. Aarhundrede. Da han ikke havde kunnet finde dem i Geheimearkivet, formodede han, at de i sin Tid vare laante af Kancelliet, men ikke tilbageleverede. Noget lignende var vistnok ogsaa Tilfældet med andre historiske Aktstykker, som nu savnedes i Geheimearkivet; han foreslaar derfor, at man ved Lejlighed skulde gjennemgaa Kancelliets Arkiv for at udsondre de Stykker, der rettelig hørte hjemme i Geheimearkivet.]