Langebek, Jacob BREV TIL: Deichman, Carl FRA: Langebek, Jacob (1750-10-10)

10. Oktober 1750.
TIL CARL DEICHMAN.

VelædJe og Velbyrdige
Høistærede Hr. Cancellie Raad.

Det traf ret lykkelig i Torsdags, at ieg bekom begge D. V.s seneste Skrivelser af 19. Augusti og 14. Septembr. og fik, just som vi om Eftermiddagen vare forsamlede paa Charlottenborg, de tilsendte skiønne Sager, som strax bleve udpakkede og henlagte hver til sit Slags og paa sit Sted. Det samtlige Selskab, hvoraf enhver i sær formelder sin venlige Hilsen og allerskyldigste Taksigelse, vil fremdeles søge at vise sig erkiendtlig for saa megen Godhed, D. V. har begyndt at bevise det, saavel med disse nu og tilforn nedsendte piecer, som fornemmelig med D. V.s meget raisonnable Introduction, som ieg allerede for 14. Dage siden, da vi paa ny aabnede vore ugentlige Forsamlinger, haver frembragt, og ladet protocollere. Saavel de trykte som skrevne Sager har ikke andet kunnet end blive meget vel antagne, men i sær æstimere vi det lidet Guldstykke høit, i fald det og virkelig er Norsk Guld. Bispe- (eller maaskee rettere Abbed-) Staven er og en gandske stor Raritet, endskiønt der var een af Selskabet, som faldt paa, om det ikke maatte være en nyere chinesisk Stok, som man havde sat den gamle Knap paa; Dersom derfor D. V. veed nogen Adkomst til Stavens Alder, samt hvor eller af hvem den fordum kand være brugt, og hvorledes den til vore Tider er bleven conserveret, beviser han os en stor Tieneste ved at give os derom sine Tanker.

D. V. forøger sin Godhed og Omhu for Selskabet derved, at De fra andre Hænder søger at bringe os noget til Veie enten til Laan eller Gave. For de af Hr. Borgemester Bentzen 1 tilsendte rare og herlige Documenter sender ieg en Qvittering, og har i Selskabets Navn at forsikre, at han s. 131ved given Leilighed skal skee al tilbørlig Tak og Ære derfor. Naar disse engang igien blive opsendte, som skal skee saa snart som mueligt, har Hr. Borgemesteren vel og den Godhed at meddele os, hvad som der findes af nyere Ting, hvilke vi lige saa vel bruge som de ældere. Dersom D. V. kand endnu bringe os flere deslige til veie enten fra Tønsberg eller andensteds fra, vil det blive meget kiært; Det er vel at tvile paa, at, om der findes noget gammelt i Tønsberg, det da er bleven brugt med den accuratesse, som vedbør, hvorfor vi gierne tager mod alt, hvad derfra kand bekommes. For mit Exemplar af Deres Sl. Hr. Faders Koberstykke er ieg sær forbunden, men, da ieg neppe fik Roe at beholde det for en og anden af Selskabet, som og samler for sig selv, maae ieg, i fald D. V. har flere Aftryk, endnu venligst bede om nogle Stykker. De medfulgte Romerske Mynter skal blive hos mig i god Behold til videre Ordre, men D. V. maae forlade mig, om De ikke saa meget hastigt faaer Oplysning derom, thi, da ieg selv er ikke den største Kiender af det Slags, maae ieg tage Hr. Prof. Anchersen til Raads. Baade Hr. Geh. R. Holstein og Geh. R. Tott samle begge paa deslige Mynter, og uden tvil ogsaa Biskop Hersleb. Men skulde det ikke være mueligt udi Norge for vort Selskab at skulle kunne opdage nogen af de gamle Norske Kongers Mynter, hvoraf dog mange fordum har været til? Det første ieg kastede Øie paa den Tome af Hannibal Sehesteds Negotiationer i Spanien, sagde ieg strax, hvad det var; thi just de 2. manglende Tomer findes i det Kongl. Geheime Archiv, som er under min Direction, hvor ind de ere komne i Sl. Grams Tid, forærede dertil af Sl. Rostgaard, som havde fundet dem blandt particuliere; ieg holder det derfor for en Lykke, at D. Velb. har sendt sin herned, og ieg skal ikke glemme ved Leilighed at berømme det hos H. Exc. vores store Patron 1. Den piece om Ulfeld er hverken mig s. 132eller de andre bekiendt, og derfor saa meget mere kiær- kommen. Ieg lever i det øvrige med allerstørste Høiagtelse

9*

Velædle og Velbyrdige
Hoistærede Hr. Cancellie Raads
tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 10. Octobr. 1750.