Langebek, Jacob BREV TIL: Luxdorf, Bolle Willum FRA: Langebek, Jacob (1752-09-05)

5. September 1752.
TIL BOLLE WILLUM LUXDORPH 4 .

Ligesom ieg sidst glemte at spørge, om Han rigtig har faaet de Manuscripter, som ieg for nogen Tiid siden har sendt Ham under Davids Befordring, saa glemte ieg og at takke for de mig i Hans kiære Brev af 5. August meddelte Anmerkninger til Hvitfeld, som ieg finder saa gode og vel grundede, at ieg med al Fornøielse vil fremdeles giøre mig Umag at fortiene saadan Giengield. Paa Afregning sender ieg herhos nogle faa Besvarelser paa hans Spørgsmaal, og skal, saasnart Leilighed vil mig det tillade, besvare saa mange af de øvrige, som det staaer i min Magt. Kunde s. 156ieg til Behag oplyse dem alle, vilde ieg moxen ansee mig for en lærd Mand. — — 1.

Dermed maa min Herre for dennesinde lade sig nøie. Vil Han til Vederlag laane mig sin Westphal 2, saa længe Han endnu er paa Landet, skal Han have Tak dertil. Ieg forbliver

Høiædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Iustitz Raads
tienstskyldigste og ærbødigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn

den 5. Septbr. 1752.