Kingo, Thomas Nytaarsønske til Grev Reventlou 1699

Nytaarsønske til Grev Reventlou

Høybaarne h: Græve,
Mægtige Befodrer,

Min Underdanigste Lykynske til dette Ny Aar, med
mange paafølgende, udi vedvarende foer, Velstand
og Velsignelse, Vilde Eders høygrævlige Excellence
Udi Naade ansee, som kommende fra et underdanigt
og Velmenende hierte, udi effterfølgende faa Linier.

KOm, deylig Nyt Aars Sool, din Himmel-gang at fare,
I dette flygtig Aar, Guds øye tage Vare,
At hver dend dag Du skal paa Himmel-Tronen gaa,
Du for Gr æ v Rewentloe maa Liv og Lykke faa,
Der fra Guds forsyn maa i fulde Straaler være
Fremskirmende, Hans huus til ald bestandig ære
Gid Hand af Alderdom og Ære blive mæt,
Og hans Hukommelse til ævigt Minde sæt!
Smul, Himmel, paa Hans Sool, dend Dydigste
Græv-inde,
- Lad alle Naader, gunst og godhed der oprinde,
Hvor selv Du planted har i bryst saa from en Siæl,
Saa lever Græven og Grævinden begge vel.
Eders høygrævlige Excellences
Underdanigste Tienere
T. Kingo. Odense Bispegaard og tro Forbedere
Nyt Aars afften 1699.

*