Kingo, Thomas Nytaarsønske til Grev Reventlou 1703

Nytaarsønske til Grev Reventlou
Høybaarne h.r Gros Kanßeller,
Naadige Græve,
Mægtige Patron,

SAa fuldte Tiden det forgangne Aar til Senge
Forleden Afften, og lod Nattens Teppe henge
For ald dets Tide-gang, og hen i Mørket krøb
Til aldrig meere brug, da Solen underløb.

Jeg helßer Morgenen, der Nyt Aars Solens Straaler
Ved Himlens Herre til ald Verdens Velstand maaler,
At dend med fryd og fred og Velstand blive maa
For h.r Gros Kanseller som ævigt Lys at staa!

Jeg bær min Røgelße til Himmelen ved bønner
Og dybt paa Velgiort med et Tacksomt hierte skiønner!
Reventlow og lev til ævigheden Vel,
Og bliv, det som Du er, En Muur for Ræt og Skiæl.
Saaledis ynsker -af hiertet
Eders Høy Græfl: Excellences
Underdanigste Tienner
og Troe Forbedere
T Kingo. Skrevet i Odenße Bispegaard
Nyt Aars Dag 1703.

*