Kingo, Thomas Æresvers under Henrik Gerners portræt 1700

Under Henrik Gerners Portræt.
((daggert) 14. Maj 1700).

SAa seer Dend Herrens Mand, vor GERNER udaf øje,
Sin kongis hulde Mand, som Render ej kand bøje,
Hvis lærde mund oc pen Guds visdom fører frem,
Hvis verdsligklogskab oc hvis Skaldrekunst har klem.
Af kobberstik mand ham dog ej Saa lige kiender,
Men hvo hans Bøgers oc hans Skrifters blade vender,
Hand seer hvor højt hand gaar i lærdom oc forstand,
Oc Derforuden er en Hiertens Ærlig Mand.

*