Kingo, Thomas Overskrift til Kiøbenhafns Byting 1688

Overschrififter til Kiøbenhafns Byting.

1. Loven.

O reene dansche Lov du rettens søde Ejerne
Du ald rætfærdigheds nordleding lius og stierne,
Du middel-puncht udi ald iordens Circhelret
Som af Kong Christian den 5te vel blef sæt
Din grund din orden oc din billiighed i domme
Giør afschy for en schalch og trøst for alle fromme.
Gid du for ret oc schiel i ævighed bestaar
Oc aldrig u-held af et mumme ansigt faar.

2. Dommere.

Sid ned betench dig vel du som i dommer sæde
Schal udi Kongens nafn hans stoel i retten klæde
Her har du Kongens lof her har du myndighed
Fra rættens reene spiir, som ingen u-ræt veed.
Den Gud som alting seer med et rætfærdigt øye
Hand seer dit hierte sind oc alle tancher nøye,

* 281

Om for en muded haand, du retten dreyer om,
Da tench du fældte her din egen Blode-dom.

3. Sag-voldere.

Alt det som Klammeri oc Kif oc trette volder
Det er for dit og mit hver paa sin mening holder
Oc stræber yderlig af ald sin Krafft oc mact
At hand udi sin pung Kand faa sit hiertis agt.
Kom frem oc lad din sag af ret oc sandhed tale
Oc lad saa Lurifas mod Billigheden gale.
Gud stercher rætten saa mand seer hans ræfve ham
Oc du faar ræt men hand, sin vel-fortiente scham.

4. Vidne.

I vidne, I som schal de mørcke sager Klare
Ved siun oc hørelse schal sandhed aabenbare
I vel maa gnie naar at Eden læsis op,
Oc hvert et haar maa staa, paa eders hoved top
O sværer aldrig dog for venschab frygt oc penge
Her staar den Sathan, som vil helved-lencher henge
Paa hver løgnagtig siæl Thi vidner ret oc Klart,
Det gielder eders siæl oc himmerigis part.

* 282

5. Procuratorer.

I Svorne lovmend I som schal i sager tale
Oc sandhed ret oc skel med egte farver måle
I som for sandhed oc for retten fegte vil
Mand ære løn oc tach bør eder legge til.
Men i som retten vil med u-ræt ofverdecke,
Oc sandheds Kraft med een løgn-svadsig tunge sveche
I er ret helved pach oc Sathans egne børn
Der Baarde strickis op for Krage ravn oc ørn.

* * *

SOm Kongens lov HOs os høyloflig er indset,
Saa niuder HeR een hver OC SAMME Schiel oc ret.
Anno 1688. Th. Kingo.

*