Kingo, Thomas Indskrift paa dend store Knap paa St. Knuds Spir 1694

Dend store Knap paa
St: Knuds Kircke-Spiir opsat Anno 1694
indføres saaledes Talende:

DEnd tiid KONG CHRISTIAN DEND FEMTE lovlig
førte
MONARCHE-KRONEN, og fra Land ald Ufred kiørte,
CHARLOTT'-AMALIE aff Hessens Fyrste-Blood
Vat DRONNING, hvis Natur var from og Eyegood,
Da FRIDERICH hand var MONARCHE-PRINTZ, og
Herre
Til ARFVE-KRONEN føed, hvis Hierte Gud regiere!
PRINTZ CHRISTIAN, PRINTZ CARL, PRINTZ
WILHELM, Brødre Tre
I Live vare da, som Glæde var at see!
SOPHIA HEDEWIG PRINCESSE Dyders Krone
Vel værd at sidde paa en Kongelige Throne,
Hun ogsaa da var qveg, Gud giøre hende stoor
Og det MONARCHE-HUUS ald fuldt aff ævig floor!
Det Aar bleff denne Spiir paa sin Blye-runde Kappe
Forbedret her og der; JEG, blant de andre Knappe,
Som HELT og HOFVED-MAND, af nye blef pyntet
ud,
Og støbt til HERRENS-HUUS, som kaldes af Sanct
KNUD.
I stolte Vinde, som vil true mig og støde,
I fæle Tordens Skrald, som mig med Ild tør høde,
Guds eget Øye skal nok vise Eder aff,
Saa Jeg opkneysende skal holde mig saa braff,

* 275

At, medens HERRENS Røst i KIRCKEN op skal stemme,
Jeg KONGENS NAFN udi min Kobber-Bug skal giemme!
Men falder Jeg engang, da Reyser mig igien!
For KONGENS skyld, som var GUDS HUUSES
STORE VEN.