Kingo, Thomas Gravskrift over Anna Schøller g. m. Povel Eggers 1698

Her under
hviler sig i haabet, og
forvænter en ærefuld opstandelse
Dend Velædle og Velbyrdige, nu
Salige Frue
ANNA SCHØLLER
fød til Verden Aar 1674 den 8 Junij
af
Høyædle og Velbaarne Forældre
Herr Caspar Schøller
til Lellinge, Spangager og Toggerød gaarder, Ridder,
hans Kongelige Majestets høitbetrode Etats Justits
og Cancellie-Raad sambt Caxnmer Secreterer, og
Fru Johanne Tune
Hans Kongelige Majestets høitbetrode
Justits Raads
POVEL EGGERS
Allerkiæriste Ægte fælle
udi 7 Aar, i Maaned, 2 Uger, 4 Dage,
og
fire børns, nemblig i Daatters, og 3 Sønners
(af hvilene de 2 yngste ere døde)
Lych salige Moder,
som efter 23 aars, 9 maaneders, 3 uger og 5 Dagis
ustraffelige lif i Verden
Aar 1698 den 6 April om aftenen
Klocken 11.
Ved en utidig men salig død Velbereed
I Herren er hensofvet. *

215

Den Salige Frues
Dødeligheds og Udødeligheds
Erindring

JEg nep Tre gange Otte Aar
I Verden var, før Jeg blev saar
Af Dødsens grumme pile!
Lod Fader, Moder, Børn og Mand
I hierte-sorg og Synde-stand!
Men Jeg er tusind Mile
Flyt op fra Synd og Sorg og Død
Til Abrahams det søde skiød,
Hvor nu min Siæl sig fryder.
O stunder til mig! Stræber hiem
Op til det ny Jerusalem,
Hvor ævig lyst Jeg nyder.