Kingo, Thomas Gravskrift over Anna Schøller g. m. Povel Eggers 1698

Her under hviler sig i haabet, og forvænter en ærefuld opstandelse Dend Velædle og Velbyrdige, nu Salige Frue ANNA SCHØLLER fød til Verden Aar 1674 den 8 Junij af Høyædle og Velbaarne Forældre Herr Caspar Schøller til Lellinge, Spangager og Toggerød gaarder, Ridder, hans Kongelige Majestets høitbetrode Etats Justits og Cancellie-Raad sambt Caxnmer Secreterer, og Fru Johanne Tune Hans Kongelige Majestets høitbetrode Justits Raads POVEL EGGERS Allerkiæriste Ægte fælle udi 7 Aar, i Maaned, 2 Uger, 4 Dage, og fire børns, nemblig i Daatters, og 3 Sønners (af hvilene de 2 yngste ere døde) Lych salige Moder, som efter 23 aars, 9 maaneders, 3 uger og 5 Dagis ustraffelige lif i Verden Aar 1698 den 6 April om aftenen Klocken 11. Ved en utidig men salig død Velbereed I Herren er hensofvet. *

215

Den Salige Frues Dødeligheds og Udødeligheds Erindring

JEg nep Tre gange Otte Aar
I Verden var, før Jeg blev saar
Af Dødsens grumme pile!
Lod Fader, Moder, Børn og Mand
I hierte-sorg og Synde-stand!
Men Jeg er tusind Mile
Flyt op fra Synd og Sorg og Død
Til Abrahams det søde skiød,
Hvor nu min Siæl sig fryder.
O stunder til mig! Stræber hiem
Op til det ny Jerusalem,
Hvor ævig lyst Jeg nyder.