Kingo, Thomas Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

Kingos Svar paa Jacob Worms
Kalotvise

1.

Hvis er dend Calot,
Du Esel optegner saa ilde til Spot,
Og laster, dend sidder paa Hovedet fast,
Fordi den ej for dig aftages med Hast,
Dend varmer mit Hoved, og giør det saa got,
Du lumpen Hundsfot!

2.

Du er jo en Mand,
Men ickun en Oxe, af Stude-Forstand,
Med Fiinhed at melde, en Kiker i Æst,
Der liuver og skriver, om Bisper og Præst,
Calot
Est du en Hundsfot.

3.

Lad sidde paa Snur,
Dend Præstelig Hue, du Afvind-fuld Knur!
Phy skamme dig! at du skal lide dend Spot
Fordj du har skrevet om Præstens Calot;

* 102

Din Øyne de rinder, det er icke gott,
Du lumpen Hundsfot!

4.

Hvad var det for gang,
Rang,
Du veedst jo, at Griißen Dend følger sin Soe,
Og Hyrden skal drive for Hunde og Koe,
Du kandst icke blive hos diße for sott,
Du lumpen Hundsfot!

5.

Du varst i Betryk,
Om du icke havde dend Spanske Paruck,
Der kunde bedecke dit skallede Sviin,
Som mæsker dig daglig med Øl og med Viin,
Og altiid opspinder til Galskab en Tot,
Du lumpen Hunsfot.

6.

Er dette til os,
En Titul til Ære? du lumpen Mads Fods!
Som Manden er inde, saa kommer hand ud,
Din Bøffel! din Snøffel, din Oxe! din Stud!
Paa Tavlen, for Ære, skal skrives til Spot:
Du lumpen Hundsfot!

* 103

7.

Du est kun en Kløer,
En Hyrde, som nyligen vogtede Søer,
Din' Noder og Moder, din Sæde og Gang,
Rang,
Men nylig fra Stalden opkrøben til Slot,
Du lumpen Hundsfot.

8.

Hvad vemmes du ved,
Calotten i Panden dybt ned,
Dend skiuler hans Iße, og salvede Haar,
Men du som en Allik, rødøyede staar,
Og seer saa forvirret paa Præstens Calot,
Du lumpen Hundsfot!

9.

Vel burde dig Tak,
For Resten, jeg kiender Dig icke Ditt Pak,
Men var kun dit Levnet mig bedre bekiendt,
Jeg vilde vel for dig det Brændviin omvendt,
Men at dend er stømper, som ej er Jorddrot,
Det løjg du Hunsfot!

* 104

10.

Her staar din Polet,
Du ziirede cronet Calote-Poëtl
At du udaf Præstens den brugte Calot,
Skal dricke af Øllet en Kande til Spot,
Saa soelis din Musa, det giør dig saa got.
Du lumpen Hundsfot!

* 105