Kingo, Thomas Gravskrift over Marcus Giøe 1698

Paa Marcus Giøes Gravmæle.
((daggert) 28. April 1698).

HER HVILER MARCVS GIØ DEN SISTE MAND AF STAMMEN,
GUDFRYGTIG, LÆRD OG Wns, GODGIØREN UDEN BRAMMEN,
RETSINDIG UDI DOM, RET TALEND UDEN SKYE,
FOR DEN BETRENGTES SAG, SAA TIT DER AF GIK RYE
HAND BLEV OPFØD PAA SOER, MEN DOG TIL FORNE HIEMME
i ALT SOM VIIDES BØR OG KAND EN MAND FORFREMME
i NAADE Hos SIN GUD, I WIISDOM OG FORSTAND,
AT TIENE KONGEN OG HANS RIGER, STAD OG LAND.
HAND SIDEN FREMMET LAND OG RIGER SAA BESØGTE,
HVOR HAND SIT WIISDOMS PUND PAA FEM AARS TID FORØGTE
AT HAND VED HIEMKOMST SIN AF KONNING FRIDERICH
DEN TREDIE DA STRAX EN GOD BESTILLING FIK,
OG VARTET HANNEM OP SOM CAMMERHERR TIL HOFVE,
HVOR HAND I TUENDE AAR LOD SEE STOR TRO OG LOWE
AT KONGEN FOR SLIG FLIID FORSKIKKEDE HAM SAA
i FREMMET RIGER, DER HANS GAFN AT FORRESTAA
HVOR HAND I FRANKERIG OG HOLLAND MED STOR ÆRE
LOD SEE SIN NIDKIERHED FOR KONGEN OG SIN HERRE
i ENGELAND DERNEST OG SAA TIL SPANIEN
HAND EFTER ORDRE FOER TIL KONGENS TIENIST HEN.
SAA TIENTE DENNE MAND KONG FRIDERICH TIL FØYE
SAA OG KONG CHRISTIAN DEN FEMTE EFTER NØYE
i TOE OG TIFVE AAR, FØRST SOM EN EMVØIE
DERNEST AMBASSADEUR LOD SAADAN TROSKAB SEE,
AT HAM KONG CHRISTIAN I NAADE SIDEN KALDTE
TIL RIGET HIEM IGIEN, DER EFTER HAM UDVALDTE

* 218

TIL SIN GEHEIME-RAAD, OG SAT I RIDDERSTAND
SAA OG STIFTBEFALINGS-MAND AT STAA FOR LOLLANSLAND.
DET NY ACADEMI, SOM RIDDERLIG BLEF KALDET
i KIØBENHAFN OPRET BLEF DENNE MAND UDVALDET
TIL OBERHOFMESTER, AT UNGDOMMEN DER HEN
TIL HOLDES KUNDE SAA EN HVER FIK Hu OG NEM
SIN GVD SIN KONGE OG SIT FØDELAND TIL ÆRE
AT TIENE SOM DE AF HANS VIISDOM KUNDE LERE
HANS LÆRDOM OG FORSTAND DE DAGLIG HØRTE PAA
FREMBAR EN YNDIG VEXT I [YMPER] STOR OG SMAA.
SAA LEFDE DENNE MAND TRE SNEESE AAR MED ÆRE
OG TRE DER TIL, ENHVER KAND OM HAM VIDNE BÆRE
SAA ERLIG, KLOG OG FROM, HAND KIENTES AF HVERMAND
SAA SALIG, FULD AF TRO UDGAF HAND HER SIN AAND.
HAND OG BEKLÆDET SAA SIT HØYE DOMMER SÆDE
AT MAND HAM ALDRIG SAA FRA RETTENS VEY AT TRÆDE
MED FORSÆT FULD AF RET FOER HAND TIL RETTEN HEN
MED GOD SAMVITTIGHED KOM ALTID HIEM IGIEN.
SIT HVILESTED HAND SIG VED HERLUFSHOLM SØGTE
HVOR HAND DEN KIERKES GAFN OG INDKOMST SAA FORØGTE
AT RUNDELIGEN HUN DER FORE BLEF BETALT
HANS EFTERMÆLE TIL BERØMMELS' OFVER ALT
FRA ARILDS TID HAR DE AF ÆDLE GIØES STAMME
BEFLITTED SIG PAA DYD OG ÆRE AT BERAMME
DEN FØRSTE SIG DER VED FORHVERVED HIELM OG SKIOLD
DEN SISTE TIL SIN DØD [DEM] FØRTE I BEHOLD
THI KAND Nu SIGIS RET LYKSALIG GIØE STAMME
Hvis ÆRE DYD OG TRO HAR ALTID BRENDT I FLAMME

* 219

TIL ENDEN HAR HOLDT UD I DENNE SISTE MAND
AT HANS PRIS VÆRDIG LIF ALDRIG FORGLEMMES KAND
MED ALD BERØMMELSE HANS SIÆL ER Nu I ÆRE
OG SIUNGER FRYDE FULD FOR SKABER SIN OG HERRE
i HØYE ENGLE CHOR HALE HALE LUIA
HANS KROP OG BEEN SOM STØF HUN DRØFTED FRA SIG DA
HUN SELF FOER OP TIL GUD, I GRAFVEN Vi NEDSETTER
DEN REST OG OFVER DET ET MONUMENT OPRETTER
AT ALLE TROER OG VEED SOM HER Nu MINDIS KAND
HER MARCUS GIØE VAR EN BRAF OG [YPPER] MAND.

*