Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Af THOMAS KINGOS. Forfatterskab har hidtil kun den ene Halvdel, Salmerne, været tilgængelig i nyere Udgaver. Hans verdslige Digtning: de storslaaede Hyldestdigte til Kongehuset, de fastformede Ligvers og Ungdomsdigtningen med de karakterfulde Billeder af Natur og Folkeliv har foreligget spredt i utilgængelige Tryk og Haandskrifter og derfor alene været kendt af enkelte Forskere. En samlet Udgave af Kingos Skrifter med fuld Udnyttelse af de talrige varierende Haandskrifter og Tryk blev derfor allerede af N. M. PETERSEN betegnet som _noget af det første, som vi skylde vor Fortid, os selv og Efterslægten", men først nu, omtrent 100 Aar efter, er denne Gæld blevet betalt.

Arbejdet med Tekstudgaven har været fordelt paa følgende Maade mellem Udgiverne. F. J. BILLESKOV JANSEN har suppleret og kontrolleret de foreliggende Registranter over Stoffet og kollationeret samtlige Tekstkilder undtagen Sjungekoret samt Breve og Aktstykker. Desuden har han læst Korrektur efter Originalerne paa Bd. II og V. PAUL DIDERICHSEN har foretaget den filologiske Tekstbehandling og redigeret Apparatet. Endvidere har han under Billeskov Jansens Fraværelse som Lektor i Paris foretaget de fornødne Kollationeringer af Sjungekorsudgaverne, samt læst Korrektur efter Originalerne paa Bd. II-IV. HANS BRIX har deltaget i Udgavens Tilrettelæggelse og læst Korrektur paa hele

XVIII

Teksten, som Regel efter Originalerne. I Tvivlsspørgsmaal om Tekstfastsættelsen har hans Stemme været afgørende. NILS SCHIØRRiNG har redigeret Nodesats og Apparat til Sjungekorets Melodier. KAJ BOM har bistaaet Udgiverne paa forskellig Maade; navnlig har han i Samraad med Udgiverne og BJØRN KORNERUP registreret, udvalgt og afskrevet Breve og Aktstykker og læst en Korrektur paa Tekst og Varianter til Bd.I.

Titelbilledet gengiver efter et Fotografi i Nationalmuseet Epitafiet i Fravde Kirke over Thomas Kingo og Birgitte Balslev, udført 1702 af Thomas Quellinus.

København i August 1945
DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB