Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

offuer deris Hornmegtige og Kløvagtbarre Tiurgilding
Som forleden dend 22 Augusti: 1665 der at nattens blæge Dronning haffde tagit Logement udj Tiurens8 huus, ued en uformodit død hastig bleff henrygt, schreffuen aff T: H: Kingo.