• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Merkværdig, sandfærdig og tilforladelig Beretning om den bugede Ræv, som var bleven Proviant-Forvalter i Niels Klims Rige.

Den saa kaldede nye Autor-Igle. En vigtig Opdagelse for alle skiønsomme Insekt Elskere.

Den Gierriges Urte-Potte. Sammenskrevet af Claus Klompe, og til trykken befordret af Christopher Langkaal.

Den skadelige Borger. Et Original Stykke dediceret til Kritike-Direktøren af Anders Sand.

Velmeent Erindring til Hr. ???????????. Af IDIOMELES. [Hr. Polypragmon]

Lovtale over Sko-Børsten holden som en Indvielses-Tale ved Skobørste Templens Oprettelse i Gammel-Grønland.

Børsternes Endeligt 1771. Beskreven af Jens Gaardskarl.

En brødløs Lakeys begrædelige Skrivelse til sin Farbroder vel bekiendt Kornpuger i Jylland angaaende Rugens faldne Priis og den ædle Skoebørstes Forhaanelse i Dannemark til Trykken befordret af Rasmus Ligefrem […].

Skoebørstens Svanesang.

Samtale imellem tvende Piger om Skoebørstens Fald, holden fra Nye-Gaden til Amager-Torv. Til Trykken befordret af Morten Langsom.

Et forunderligt Syn som blev seet en Nat i W*lb** Skole der forestillede en Liigbegængelse med Skoebørster samt en Liig-Tale som blev hørt af underjordiske Folk. Optegnet og til Trykken befordret ved Mogens Skolemester.

Penge er bedre end Forstand og Lærdom: Forestillet i en kort Afhandling holden som en Oration paa det øverste Auditorio i **** af Hieronimus Dumrian Professor i Æde-Kunsten og Magister i Hykle-Videnskabet – strøede som de sidste Blomster paa Graven af den berømte Skoebørste som opslidt af Alderdom, døde af Svindsoet først i den sidste Maaned, offererede til trøst for dens forladte Arvinger som ved Stervboets Aabning fandt intet, uden et gandske tyndslidt Haab, og en Hierne af Flor med mange Huller paa, i hvilken var en hoben Krøllhaar.

Den levende Skoebørstes Lov-Tale, over den store berømte Bygmester af Skoebørste Templets Opbyggelse i Grønland. Udgivet i det Nye-Grønland.

Et Skrift uden Titel, men sammensat paa det skiønsomste efter det nu brugelige Arbeyde, a quatre couleurs, og af Forsigtighed trækket igiennem Eddike, som tørket siden i Eenebær-røg, alt for at forhindre Smitsomheden. Givet til Friskolernes Nytte

Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Svar paa den nyelig udkomne PIece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Ulven under Faare-Skindet, Jeg ligger for Døden, kom og beret mig, afklædt ved en Borger-Mand, som elsker sin Præst, samt Kiøbenhavns Indbyggeres Erklæring imod de nedrige Beskyldninger samme Forfatter giør dem.

Et par ord til Frakken og Anti-Frakken, i Anledning af den udkomne PIece Jeg ligger for Døden, kom og beret mig, hvoraf den ene letsindig har attaqveret Geistligheden, og den anden begrædelig forsvaret dem.

Sandsigerens Betænkning over den PIece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig. Da den blev af ham igiennemseet, rettet, forbedret, besvaret og siden til Trykken befordret.

Et Brev til Jacob Skoleholder, indeholdende nogle Anmærkninger over hans Afhandling om det Wordingborgske Rytter-Districts forrige og nu værende Tilstand, som findes tilført i det Kiøbenhavnske Magazin No. 39. og 40. fra Jacob Regiments-Trommeslager ved Land-Malicen i bemeldte District. Til Trykken befordret til Gavn for det nye Opfostrings Huus for spæde Børn.

En troværdig Discipels Nattetanker og Betragtning over nogle af sine Med-Colleges Schotarki Børns Mundiani og Undersaatters almindelige Opførsel. I Anledning af et Brev til sin Fader, og efter sin meget gode Vens Justini Marcelline Begiering […]

Tanker om Cassererens Forhold ved den franske Comoedie i Landecasuppen. Opsat af Studenten og til Trykken befordret af Bakkelse-Konen.

Forsøg til en billig Erindring og Taknemmelighed inod Den Høiærværdige, Elskværdige og Mærkværdige Gunerum af Hans Høiærværdigheds ydmyge Tiener.

Celadon og Cloris. En Fortælling.

Overkiolernes forunderlige Hendelser En Roman.

En Skrivelse fra Caroline, Mamaes eneste Datter, til Pastor Fido, hendes Skrifte-Fader. [Den Danske Democrit-Heraclit 1]

Brev til Mette Corporals fra en Bekiendt i Fyen. [Den Danske Democrit-Heraclit 2]

En Skrivelse fra Charlotte udi Kiøbenhavn til en Provstinde paa Landet om Mandfolkets ynkelige Optøger [heri også Jomfru Dorimenes hastige Gifter-Maal + Allerydmygst Suplique til Hr. Stor-Hiertes Vest-Lomme; Den Danske Democrit-Heraclit 3]

En Skrivelse fra det af otte Fruentimmere bestaaende Sælskab til Argus, denne nyemodige og dristige Skribent. Eller Retfærdiggiørelse foe Caroline, Mette Corporals, Charlotte, etc. etc. etc. [Den Danske Democrit-Heraclit 4]

En Skrivelse fra Dorinde til sin Fader. (Den Danske Democrit-Heraclit 5]

Sandfærdig Fortælning om Besynderlige Tanker ved merkværdig Samling paa den Danske Skueplads. [Den Danske Democrit-Heraclit 6]

Jydske Løier eller Nye Historie om den bedragne Bedrager og de bedragne Bedragere ; Prentet for dem, som ikke kan læse Skrift, for Bønder og andre jevne Folk. Nøiagtig optegnet paa min Reise til Aalborg, i det Aar da Moskoviten vilde være Tyrk, og Spanien fik Hug af Engeland. [...]

Et Brev, fra den Forfløine til det Forfløine.

Moder som Datter og Datter som Moder. dediceret til Laxe.Gaden af Greies i Villestofte.

En Samtale imellem Democritum og Heraclitum om vore Tiders Contrast eller stridige Ting tilligemed en nye Opdagelse ved Natbordet alt sammen samlet ved Professor Babe. den 6.te Junii imodtaget.

Den forklædte Skruptusse for nogen Tid siden seet i Paris for Penge.

Vor Salig' Beste-Mamaes Evas Natklokke med en nye Historie om Syndefaldet i Lommen sammenflikket af Galimathias.

Adams Slaabrok, nok saa god som Fortunati Ønske-Hat, funden bag en tyk Busk i den bekiendte Have. Sammendragen og til Trykken befordret af Archituriel, den gamle Adams Sekretær.

Den skinhellige Skoeflikker en Satire ved Mette Slævhæls.

Den paaseende Bias. Iste Stykke.

Beviser At de saa kaldede Umælende Dyr har større Forstand end Mennesket. Beskrevet ved Tilskueren iblant de Levende TUSSE BIEFFER.

Den unge Jeppe paa Bierget eller den gamle Jeppes Søn i Comoedien, som disputerer med adskillige store Politici om Samvittighed i disse Tider.

Den politiske Spekhøker, eller politiske Fortælninger og Anmærkninger, af Herculiscus von Bremenfeldt, den gamle politiske Kandestøbers eeneste Søn. [inkl. Supplement af Herculisci Søn]

Portrætmaleren: om den Indbildte.

Moralske Beviiser paa at Verden ikke staaer længere end til den 29 Martii i tilkommende Aar til Advarsel for de Sikkre skreven af Jerusalems Skoemager ved hans Søn.

Beskrivelse paa de vigtige og rigtige Sandheder, som Asmodæus eller Halte-Fanden har seet paa sin Udreyse den 11te December Aar 1771 af ham selv ført i Pennen.

Nogle Betrængtes Sukke over den ellevte December Tilligemed Lucifers Trøst til samme

Sybrianus, p.p.p. Paa nye oplagt efter Originalen. Malmøe 1771. Prentet hos Henrich Smed.

Den Tyrkiske Ræv. En Oversættelse.

Den Franske Reputations merkværdige Sygdom og derpaa fulgte Død og Begravelse. Med en endnu aldrig saa holden Liig-Procession ved hendes Biesettelse i Forglemmelsens-Tempel under en kort men ziirlig Parentation. Tilligemed en curieux Skrivelse fra de Elisæiske Marker af den avanturieuse Ridder Don Quixott til en fornemme Dame Donna Grandezza. Samt en Samtale imellem tvende vandrende Riddere Don Sebastian og Don Pedro, Halvbrødre til Donna Grandezza, og Don Quixotts Blodsforvandte. [oversat fra tysk af M.L. og dedikeret til Conrad Wilhelm von Alefeldt, guvernør i Kbh.]

En almindelig Recept som af Grunden helbreder Skrueløse-Hierner. Saa at Taaber, Daarer og Narre af alle Sorter, besynderlig de der ere befængte med Franske Moder kan ved samme igien erlange den sunde Fornuft. [Dediceret til St. Germain af S.C.F**; oversat af Fred. Chr. Scheffer]

Den almindelige Recept For Daarer og Skrueløse Hierner. Forflyttet fra Paris til Kiøbenhavn,

Politiske Grundregler eller Konsten at regiere.

En Skrivelse fra Diævelen til Hr. Voltaire, [s.1-18] Den lærde Misundelse eller den landflygtige Kierlighed. [s.19-32]

Le Moucheron Danois. Accompagnè des notes, pour servir d'eclaircissement. Feuille hebdomadaire.

En artig Sammenblanding af indeholdende Nyt og Gammelt. 1.) Tungens forskiellige Brug. 2.)Beviis, at de sandselige Redskaber hos Mennesket ikke ere bygte paa een og den samme Maade. 3.) Fruentimmerets Sammenkomst i de nyere Tider.

Fruentimmerets Magt til at ophielpe Staten

Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Frue Huusligs Huus-Søgning hos de Kiøbenhavnske Fruentimmer, der nu maae aflegge Regnskab for deres Huusholdning, hvorvidt de tiener og har tient den Danske Stat.

Fruentimmer Regler til Pardera, den forlovede Møe, eller Leodolph til Pardera sin Fætterske.

Et nyt og nyttig Uhrverk, som tydelig viser Fruentimmerne alle Timerne og Mandfolkene alle Korterene.

Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder.

EPHEMERON, eller det gamle døende Insect.

Epigrammer for at lære Folk Fornuft og give dem noget at lee af oversadt af et gammelt Ostindisk Manuscript skreven for 200 Aar siden.

Fritanker fra Christian Ramus Ferslev, Klokker i Bogense. [dedikeret til Biskop Jacob Ramus]

En Læspende Sang paa En vigtig Dag Den 29 Januarii 1771. Un Chant Begaiant dans un Jour Interessant le 29 Janvier 1771. Ved Martini Bruun, Philos. Studiosus.

Tanker og Ønsker til Kongen af Dannemark, eller en Borgeres oprigtige Nytaars Ønske til sin Konge.

Den Lære om Helvedes Evighed prøvet, og dens skræksomme Følger viste af en Selvtænkende. Betænkning over den Lære om Arvesynden.

Nødvendige Erindringer til Forfatteren af Skriftet om Helvedes Evighed og Arve-Synden ved en efter Skriften tænkende.

Billige Tanker om Helvedes Evighed og Arvesynden, i Anledning af en Selvtænkendes Skrift om disse Materier, offentlig meddelte af Henr. Ussing, S. S. Minist. Candidat.

Guds Villie efter det Siette Bud i en Prædiken forklaret ved Adam Struense. Af det Tydske sprog oversat. [af Gutz. Mich. Münster]

Den nu herskende Religions 1. Beskaffenhed. 2. Liighed med den Sande, 3. Mangler, 4. Farlige Følger,

En af sit Indhold ligesaa besynderlig, som af sin Følge velbekiendte Convent-Prædiken, holden for N.N. Herreds Geistlige i Siællands Stift over Texten 1 Cor. 3, v. 8. af Studioso S – – – b – – l.

DE VITA MENTALI. Eller: Om det overnaturlige Liv. Fremsat udi en Samtale Imellem en Mester og en Discipel […] Skrevet i 1622 af Jacob Böhmen. Oversat […] af Mette Magdalena Kyhneln.

En moralsk Betragtning over Kierligheden, adskilt fra den løsagtige Elskovs Vellyst. Oversat af P.B. Giørup. Phil. Mag. og Præst i Lolland.

Godhed uden Retviished er ingen moralsk Dyd.

Godhed uden Retviished er ingen moralsk Dyd. En Continuation af det forige.

Samlinger, Udgivne af Peter Friderich Suhm. 1. Bind 1. Stykke,

Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden.

Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden, Paa nye trykt med Anmærkninger til Forsvar for Skrive-Friheden.

Hr. F. A. d. Voltaires Brev til Hans Majestæt Kongen af Danmark angaaende den udi hans Stater forundte Tryk-Frihed. Tilligemed nogle Afhandlinger af beslegtet Indhold.

Den poetiske Gartner-Kniv at beskiære Trykke- og Skrive-Frihedens Frugter med. Skrevet for det smukke Kiøn. 1ste Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 2det Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 3die Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 4de Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 5te Stykke

Brev om nogle af de siden Trykke-Friheden udkomne Skrifter.

Pseudo Apollo Comedie i en Act. Opført første gang paa Kiøge Skueplads.

Afhandling om overdrevne Satirer eller indklædte Skandskrifter. Oversat.

En ubetydelig Samtale imellem en Skribent og en Forlægger i Anledning af den i Aviserne fremsadte Snik.Snak om Skrive-Friheden, under Artiklen fra Kiøbenhavn og Stockholm.

Kabinetsordrerne om trykkefrihed 4. september 1770 og 3. oct. 1771 i Luxdorphs afskrift.

De danske Skriveres Skiebne, ved Skrivefrihedens Indskrænkelse, skreven af Philomathes den 10 October 1771.

Betænkninger over de danske Skriveres Arbeide, 1) Hvad 2) Hvortil og 3) Hvorfor de har skrevet, forfattet i Anledning af Skrivefrihedens Indskrænkelse, tilligemed et Vers om de Skrivesyges Udpiibning af Hans Georg Rasmussen, Philosophiæ Studiosus.

Kritiske Erindringer til Forfatterne af den Kritiske Journal.

Fortegnelse paa alle de siden den Kongelig allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne, som alle til Kiøbs og til Leie ere at bekomme hos Møller og Junge […]

Forstyrrernes Forstyrrelse, og Mangelens glædelige Forandring, forestillet i en Prædiken, holden i Holmens Kirke over Evangelium paa tredie Søndag efter Nytaar 1772.

Text zur Predigt auf allerhöchsten Königl. Befehl am 3 Sonntage nach Epiph. 1772. zu Kopenhagen gefeyerten Dank-Feste

Dankpredigt über die dem Könige und seinem Volke erzeigte Hülfe Gottes auf Befehl des Königs am vierten Sonntage nach Neujahr in der deutschen Petrikirsche gehalten

Doct. B. Münters […] Taksigelses-Prædiken holden efter Kongelig Allernaadigst Befaling paa 4de Søndag efter Nyt-Aaer over den store Guds Hielp, som er beviist Kongen og hans Folk.

Zwo Predigten. Dank-Predigt über die dem Könige und seinem Volke erzeigte Hülfe Gottes auf Befehl des Königs am vierten Sonntage nach Neujahr in der deutschen Petrikirsche gehalten und zum Druck gegeben von D. Balthasar Münter. Feyerliche Danksagung [...] zu Odeslohe in der St. Petri Pauli Kirche am 2ten Februar 1772 dargebracht durch Samuel Helmich