Til Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderichs og Hendes Durchlauchtighed Princesse Sophia Frederica […] den 11 October 1774.

hvad jeg skal give dig. 2

Til Hans Kongelige Høihed

Arveprinds Friderichs

og

Hendes Durchlauchtighed

Princesse Sophia Fridericia af Meklenborg-Schwerins

Høie Procurations - Formæling

bekiendtgiort paa Christiansborg - Slot

den 11 October 1774.

Træd frem I Poeter og store Genier,

Som egentlig ere til Skialdrekonst fød!

I andre giør viselig i at I tier;

Kun Skade vor store Tullin nu er død.

Laan Stoffet i Danmark, særdeles i Norge,

Hvor vores Prinds Fridrich har üdrettet stort; Af Friedlev I noget kan laane og borge,

Der sees hvad Hans Kongelig Høihed har giort.

Gå Paulus har plantet, Apollo har vandet,

Se Og Gud han gav Vext til en Prinds for sit Folk. Hans Kongelig Høihed blev dannet for Landet,

Saa Han nu for hver Mand hos Kongen er Tolk.

Hans Hierte det smelter, at høre hvers Klage, Han hielper saafremr der er Mulighed i-Om Ugerne havde tre gange sex Dage,

Han undte enhver dem ar tale udi.

Han hører Folk oste med Taarer i Hiet,

Hvor Hiertet er ømt, er Medlidenhed hos

Hvem kan da vet andet end være fornøjet,

Da saadan en Prinds Han nu lever blandt os?

Hver Undersaat bær Ham fom paa deres Hænder,

Hvem tod sig er for Ham sir Blod tappe ud;

Hvem er der, som ikke Hans Gierninger kiender;

Hvem for Ham ei daglig bær Bør.i.er til Gud?

Opstem eders Harper og syng I Poeter,

En Ewald, en Fasting, og skeer som er til.

Formælingsforanstaltninger.

Ægteforeningen bliver i Dag paa Hs. Kongl. Høiheds Fødselsdag d. II Oct. af Hans Majestæt Kongen bekiendtgiordt. Samme Dag bliver ved Procuration denne Høie Formæling fuldbyrdet med største Højtidelighed i Schwerin, da denne Høie Bruds Broder, Prinds Friderich Frantz, efter Fuldmagt fra Hans Kongelige Høihed vores Arveprinds, indtager under Vielsen Høistsammes Sted, ligesom og Hans Majestæt Kongen har, for høitideligen at begiere til Sin Hr. Broder Høistbemeldte Princesse, og at bivaane Ceremonierne, allerede udsendt Sin Stats-Minister og Geheimeraad Hr. Schack Rathlou, som i dette høie rende den 8de October skulde ankomme til Schwerin.

Man gror her prægtige Anstalrer til at imodtage Hendes Hsihed. Lige for den store Slotsport bliver anbragt en report, og en anden Bygning ved Holmens Kirke. Husene omkring ved Kanalen blive illuminerede, og Skibene, som laae i samme, ere for ikke at hindre Pasagen andre Steder hen halede.

Hvor smager det den, som for Hielpen er blottet. At vide et Sted, hvor han klage sig tør?

Hvad giør en Forlegen? han spørg, hvor er Slottet? Thi Prindsen er nærmest den Kongelig Dør.

ver fattige Bonde i Norge Ham Fjender,

Og veed hvad Han for ham hos Kongen formaaer, Suppliquernes Turer han veed til hvad Hænder, Og naar de er der, veed han Prindsen dem faner

vs ofte for Herren Han bedende knæler.

Det vide de best, som tit bliver det var

Han medens vi sover med meget sig qvæler,

Thi Rigernes Tarv, den om Hiertet han har.

Himlen opsteg enhvers Døn ved Hans Fødsel, Og Haabet bedryppede Aarenes Skrit,

Paa Hnsker igien man er mere end ødsel.

Og ud iblandt disses tillige er mit.

Høie Formæling er alt declareret,

Princessen af. Schwerin er Prindsen bestemt,

Og alle Anstalterne er ordineret.

Hvoraf her endeel jeg har noget indlemt.

Nu standser jeg, kom nu I stisnne og fine,

I saakaldte Aander as rimefri Smag,

Jer rimefri Vers er langt bedre end mine.

Besyng os da denne høitidelig Dag.

Lykønsk Dem, der drages af Himlens Magneter, Og Echo skal svare: Dem skee som De vil.

Den 12 Oktober tiltræder Høistbemeldte Princesse Sin Reift til Rostok, hvor Hendes Hoihed bliver modtagen af Geheimeraadinde Schack Rathlou og Sin danske Hofstat, der Hende forestilles af Hs. Excellence Geheimeraad Schack Rarhlou, og bestaaer af følsom paa Reisen forordner Marskalk; Kammerjunkeren Baron Juel Wind, og Hs. Kongl. Hoiheds Kammerjunker Duchwaldt; Pagerne Waltersdorf, Sehestedt, Bülow og Sehestedt; hvortil hører endnu Kammerfolkene: Kammerfrue Jacobi, Kapitain Jacobis Enke, og Kammerjomfruerne Zwergius og og Sehestedt ; hvortil hører endnu Kammerfolkene : Kammeerfrue Jacobi, Kapitain Jacobis Enke, og Kammerjomfruerne Zwergius og Rüdiker, samt og Kiøkken. Hvilken hele Hofstat allerede Mandagen den 3 Oktober afgik her fra Rheden med en ønskelig og staaende Vind paa Orlogsskibet Dannebroge, der tilligemed Fregatterne Falster og Perlen, og en medfølgende Kongebaad, under Contre-Admiral og Kammerherre Schindels Befaling, var bestemt til ar gaae til Warnemünde uden for Rostok, for der at modtage Hendes Høihed Princessen, der, om Vinden vil søle, uden Tvivl behager at at gane Borde paa Torsdag den i Zde, saa man kan haabe, under Guds Velsignelse, snart ar see denne vil foie, Princesse, til Hvis højtidelige Modtagelse Hans Majestæt Konge har befalet adskillige nu i Verk værende Foranstaltninger.

2