En lystig Lotterie-Viise. Synget af een, som havde drømt om Støvle, Kruus, Paryk, Skoe, og tog derpaa: No. 5, 7, 9, 2.

En lystig Lotterie-Viise. Synget af een, som havde drømt om Støvle, Kruus, Paryk, Skoe, Og tog derpaa: No. 5, 7, 9, 2.

Mel. Liflig Sang! Pokalers Klang!

Kiøbenhavn,

Trykt hos M. Hallager, boende paa Nørregade No. 245.

2

1. God Likør! god Humor!

Jeg kom fra en Kollektør:

Veed du Bror, Lykken snoer

Lotteriets Roer: Først jeg drømte, før jeg tog Efter den sande Lotterie-Drømmebog,

Uden noget Hovedbrud Skal jeg rigtig nok faae en Qvaterne herud: Svensken kæk tog en vek,

Reiste med den i sin Sæk,

Saadan maae jeg forstaae

Samme Klat at faae.

3

2.

Penge kan vist en Mand Hielpe got igien i Land;

Tredive Tusinde

Er ei af at lee,

Vek med al Philosophie!

Til Hækkenfæl med al Hypokonderie!

Hei Koras! nok et Glas!

Min Drømmebog er mig mit beste Kompas. Hupsasa! drik Papa!

Hele Verden leer jeg ad.

Appropo! lad vi to

Slaae os her til roe.

4

3. Skænk igien! drik min Ven!

Jeg faaer Penge nok igien:

Flasken tømt! prægtig drømt!

Endnu ikke rømt: Mange Ting er Fantasie,

Men det kan man ey kalde vor Tal-Lotterie, Det gir Appetit og Lyst,

Endnu et Glas; thi jeg er tør for mit Bryst. Frisk skenk i! Krambamboli! Saadant giør mig Hoste fri,

Drik kun meer! Ney jeg seer,

At du taal ei meer.

5

4. Snakkeras, Vissevas!

Skienk igien mig nok et Glas! Haupt-Contoir! drik min Broer!

Nei gaa hiem til Moer. Hvad meen du jeg er Kujon Jeg er Herre over min egen Person;

Herre er jeg i mit Huns,

Konen maa tie for mig som en Muus: Saadan maa jeg forstaae,

Ja kom Broer og lad os gaae.

Nei drik først! sluk din Tørst!

Ellers faaer du Børst.

6

5. For Plaiseer, drik kun meer!

Veed du hvad paa Mandag skeer?

Drengen skal mine Tal

Ta om han var gal.

Støvle, Krus, Paruk og Skoe,

Viser mig i Bogen 5, 7, 9 og 2.:

Din Søn kan min Ane faae,

Brylluppet skal i Bellevue staae;

Syng en gang: Liflig Sang!

Liflig Sang! Pokalers Klang!

Frist god Taar, meer vi faaer

Inden vi bortgaaer!

7

7.

6.

Hupsasa, falderalera!

Kan du synge? syng mig da:

Der en Møe ved en Søe

Laae og vilde døe. Nei du synger den ei reen,

Hor jeg vil synge en anden en:

De Hofmænd sidde i Roskilde Bye,

De drikker til Dagen giøres lys,

Saa giør og unge Hr. Tideman;

See Hesten er ham saa fus,

I ride nu til Lunden ned.

Kunde du den, det er en af de gamle Kiempeviser eller kan du den om Birte? ney Melodien kan jeg ikke. Jeg ikke heller.

8

Men kan du den?

Allo Runda! Runda skal giøre Sorgen klar!

Hei frisk Pokalerne lad gange om!

Allo Runda! Runda skal giøre Sorgen klar!

Hei frisk Pokalerne lad gange om!

Allo bongkas! god Avantas!

De Collectørers Skaal Posas!

Allo Runda! Runda skal giøre Sorgen klar!

Hei frisk Pokalerne lad gange om!

Nu gaar vi hiem, hold mig under Armen; thi jeg har en slem Ligtorn, jeg maa gaae sagte. Husker du det Holberg skriver om en Mand, der i sit Træbeen kunde finde Mindelse af ondt Veyr i en Ligtorn, han havde havt paa det forrige Been, ja det var en puserlig Holberg.