Nordens nyeste vigtige Glædes Tid. En Beretning med Ønsker til uforglemmelig Erindring om den af alle troe Undersaatter ønskede Ægte-Foreening imellem Hans Kongelige Høyhed vor dyrebare Arveprinds, Prinds Friederich, og Den Durchlauchtigste Prindsesse Sophia Friederica, Prindsesse af Meklenborg-Schwerin-Güstrow. Fuldbyrdet ved Hoffet i Schwerin ved Procuration den 11 October 1774, hvorefter det høye Bilager paafuigte i Kiøbenhavn efter Prindsessens Ankomst dertil.

Nordens nyeste vigtige Glædes Tid.

En Beretning med Ønsker

til

uforglemmelig Erindring om den

af alle troe Undersaatter ønskede

Ægte-Foreening

imellem

Hans Kongelige Høyhed

vor dyrebare Arveprinds,

Prinds

Friederich,

og

Den Durchlauchtigste Prindsesse

Prindsesse

Sophia Frederica,

Prindsesse af Wellenberg-Schwerin-Güstrow.

Fuldbyrdet ved Hoffet i Schwerin ved Procuration den 11 October 1774, hvorefter det høye Bilager paafulgte i Kiøbenhavn efter Prindsessens Ankomst dertil.

Kiøbenhavn, 1774.

Trykt og findes tilkiøbs hos Aug. Frid. Stein, boende i Skidenstrædet No. 171.

2

Psalm. 47, 2.

Alle Folk, klapper med Haand; raaber med Glæde for Gud med frydefuld Røst!

Alt Folket udviser nu sin Glæde. De synger og raaber imod hinanden, Frydesange og Glædes-Raab: Nu er Haabets Opfyldelses Tid kommen! Ru er Landets ønsker for Fædernelandets Ven blevne opfyldte med Frugtbarhed! Kommer, lader os raabe med Glæde for Gud, med frydefuld Røst! Himmelens Velsignelse til den høyeste Lyksalighed er kiendelig udbredet over den Dyrebareste blant

3

Prindser, over Nordens Skyts-Engel, over Dannemarks og Norges Arveprinds,

Hans/Kongelige Høyhed

Prinds Friderich.

O, klapper med Haand! O, raaber med Glæde for Gud med Fryderøst!

Hører! Henrykte hører! Hvad Kongens Majestet,— Landets, Folkets, alles vores Fader! — har behaget, at bekiendtgiøre, til Glæde for Undersaatterne! Denne vigtigste, denne glædeligste Bebudelse: Hans Børn, Landets Børn, skulle klappe med Haand, og raabe med Glæde for Gud med Frydekrig! Kongens Broder — Kongens trofaste Raad, Kongens oprigtige Ven — Landets Ven, alt Folkets Talsmand — Han, den Rigernes Øyesteen, indgaaee en ønskelig Ægteforeening med en værdig Prindsesse,

Den Durchlauchtigste Prindsesse

Sophia Friderica, født prindsesse af Meklenborg-Schwerin-Güstrow, den 24 August 1758. 2

4

O, klapper med Haand! O, raaber med Glæde for Gud med Fryderøst!

Glæd dig altid, o Norden! ved den store, den merkelige Dag, paa hvilken denne Kongelige Bekiendtgiørelse skede! Din Velfærds Frelsers, din Arveprindses Fødselsdag, — tillige Hans Navnes, den Store og uforglemmelige Kong Friderich den Fjerdes Fødselsdag, — den 11 October; da Høystsamme Hans Kongelige Høyhed indtraadde i Sit velsignede Alders 22de Aar.

Til denne for Norden saa glædelige Dag, sang Nordens Sønner og Døttre Glædes-Sange, rigere paa Tanker, end Ord kan udtrykke. Mere, end denne Sang, sang de:

Arveprindsen her i Norden,

Stor blant Prindserne paa Jorden,

Er for Himlen dyrebar!

Derpaa Folket kun behøver Denne sidste af de Prøver,

Han paa Himlens Yndest har

Tak, og Priis, og Lov, og Ære,

Dig, o Guddoms Forsyn være,

Som os stienkte Friederich!

Tak Du evig og skal have Vor den dyrebare Gave,

Som i Dag Han af dig fik!

Denne vor Arveprindses 22de Fødselsdag var og bestemt til Hans Kongelige Høyheds store Glædes-Dag, ved den høyeste Formælings Fuldbyrdelse. Denne skede samme Dag ved Pro-

5

curation ved det Høyfyrstelige Meklenborg-Schwerinske Hof. Hvo fortæller ret, hvo maler udførlig denne store Høytidelighed i Schwerin! Den bøye Bruds Broder, Hans Durchlauchtighed Prinds Friederich Frantz, indtog Hans Kongelige Høyheds, vor Arveprindses Sted under Vielser sammesteds; dette skede efter Fuldmagt fra den høye Brudgom.

Da blev der synget Psalmer for Gud, Psalmer for al Jordens Konge. Da ofredes frivillige Offere, og alt Folket prisede Herrens Navn. Da fik den høye Brud de hjerteligste Lykønskninger: Bliv Du til mange tusinde Maal ti tusinde; og din Sæd skal eye dine Fienders port!

Hans Majestet, vor allernaadigste Konge havde allerede i Forveyen udsendt sin Statsminister og Geheimeraad, Hans Excellence Hr. Schack Ratlow, for høytidelig at begiere Høystbemeldte Princesse til sin Hr. Broder, og for at bivaane Ceremonierne ved Procurations-Formælingen. Tre Dage for sammes Fuldbyrdelse, den 8 October, var denne Minister allerede i Schwerin, og udrettede sit høye Ærende vel og lykkeligen. Pragt og Glæde forenede sig, at giøre denne Tid til en Høytidestid for de deeltagende Hoffer og Undersaatter.

Ved det Kongelige Danste Hof var stor Cour paa denne høye Fødselsfest. Til Middag var fuldt Tafel Hos Hans Majestet Rougen i Apartements Salen paa 14 Couverts. Under 3

6

Tafelet blev opført Concert. Ligeledes var hos Hans Kongelig Høyhed Kronprinsen fuldt Tafel paa 14 Couverts i det forgyldte Gemak, og i Rosen paa 24 Couverts, serveret med Confect. Til Aften var et Bundterads Tafel i det Kongelige Spisegemak paa 50 Couverts, og et Galla-Tafel i Drabant-Salen paa 80 Couverts, For og efter Tafelet var Bal i Apartements-Salen.

Ved det Fyrstelige Schwerinske Hof har Pragt og Glæde ligeledes paa denne Dag udmerket sig. Tusinde Lykønskninger ere aflagte den Dag og paafølgende Dag for Hendes Kongelige Høyhed til Høystsammes forønskede Formæling, til den lykkeligste Overreyse, og til den glædeligste Samling med den høye Brudgom. Intet er sparet, for at udbrede Fornøyelsen overalt, og ingen har manglet den søde Deeltagelse derudi.

Hellig og høytidelig blev altsaa denne 11te October for de Kongelig Danske og Fyrstelig Meklenborg-Schwerinske Landes Indvaanere.

Iblant flere Kiendekegn paa de førstes sædvanlige Nidkierhed og Troskab for det Kongelige Arvehuus, skede i den glædelige Anledning af Hans Kongelige Høyheds Arveprinds Friederichs Fødselsdag en Forsamling af mange af Kiøbenhavns Indvaanere paa Skydebanen uden Stadens Vesterport, hvor der blev skudt efter en til den Ende opreyst Lystfugl; hvilken Skydning ved hver Omgang tog sin Begyndelse med Skud for hver af del Høykongelige Huus, hvis Allerhøyeste Vel-

7

gaaende og siden blev erindret over Maaltidet, under Kanoners Løsning, samt Trompetters og Paukers Lyd. Uden for Skydebanens Port ud til Vesterbros saaes en i Høyde med Spidsen af Huset opretter Portal med tvende Sidepyramider, hvilke saavelsom Portalet vare beklædte med naturligt Grønt og indslettede Blomster og Frugter; foruden saaes paa begge Sider Vaser og forgyldte Medaillons anbragte, og behængte med Guirlander. Paa Portalers Gallerie saaes et Alter med tvende brændende Hierter i en forenet Lue; i sammes Fyldning stod:

Selv Himlen Ægtepagten skrev,

Da disse Hierter lænker blev.

Ved Alterets Sider saaes Figurerne: Bestandighed og Haabet; ved dets Fod det Danske og Meklenborg-Schwerin-Güstrowske Baaden, og ved Figurernes Side følgende Stropher anbragte:

En dobbelt Fryd vor Siel opliver

I Dag, da vi den Elvte skriver:

Først dyre Prinds Din Fødselsfest.

Din Güstrows største Skat dernæst.

I Dag Din Oldefader fødes,

I Dag han ogsaa blegner, dødes:

I Dag vor Friederich os skienkes,

I Dag med Ægtebaand Han lænkes.

Merkværdig Dag! Du glædelige!

Hvad skal vi til din Roes vel sige?

I Tavshed selv maae Sproget være.

Og Hiertets Stilhed vidne bære, 4

8

At vi, besielede med Glæde,

I Dag indtaer vort Skydesæde,

Da vi har seet, og føelt og kiendt Den Himlens Gunst, som Dig har sendt Vel! Du Vulcani Mesterstykke,

Som under os i Dag den Lykke,

Og med dit fæle Brøl opretter,

Hvad Taushed os tilbagesetter,

Gaae, iil til Prindsens Vatican!

Fortæl, dog kort, vor' Ønskers Plan,

Hvert Pulvergran, hver Selskabs-Skytte, Hvert Skud, hver Splint af Lystfügl-Bytte, Hver Funke, Gnist, hver cirkelrund Metal,

Vort ivrig Suk for ham anmelde skal:

Vort Tvilling F o Gud! besiraael Med Naaders, Glæders fulde Maal!

Indsvøb Dem i din Varetægt Hvert Aar og Dag fra Slægt til Slægt! Lyksalighed bekrone denne Dag!

Der ønsker her det gandske Skydelag.

Paa Portal-Galleriets Overdeel var en 6 Alens Pyramide anbragt, i hvis Piedestal faaes de Høykongelige Navne F. og S. F. og i Spidsen af Pyramiden selv vistes Hans Kongelige Høyheds Gudsfrygtighed udmerket ved en Ørn, som holder sig det nærmeste til Solen, som den kan taale, med Underskrivt:

Mit Væsen altid med sig bær,

At være Solens Straaler nær.

Der var overalt paa den Dag en hellig Glæde iblant Folket. Hver Tænkende erindrede sig Jordens Dommers Opløftelse, som gav Beta-

9

ling over de Hovmodige, der knusede Herrens Folk, og plagede hans Arv. Atter opstege Tilbedelser og Lovsange til den Herre Gud, som Hævnen tilhører, som aabenbarede sig herligen, som en overgav sit Folk og en forlod sin Arv; som hialp, at Retten kom igien til sin Retfærdighed, og al alle de Oprigtige af Hiertet skal efterfølge den.

O Dag! Erindring vær om al Guds Kierlighed, Som er saa tidt og stor imod vort Norden skuet, Som sterk igiennembrød, naar Plager haardt har truet, Og bygde rundtomkring vor Egn en evig Fred.

Opløft, o Folk! dit Sind; forlyst dig i din Gud; Kys paa det Forsyns Haand, som Kongehuset giver En nye Formerelse; og vis din Trosskabs Iver For Landets Arveprinds og Hans udkaarne Brud!

Kiend her Guds Godhed nye! Det Syn opmuntre

dig

Til dyb Taksigelse mod alle Verdners Fader,

Som ey at giøre vel imod et Folk aflader,

Der ved sin Trofasthed for hvert udmæker sig.

Nu ere Lykønskningerne aflagte. Nu laver den høye Brud sig til Afreysen fra Sine. De kierligste Omfavnelser ledsager det ømmeste Farvel. Hendes Kongelige Høyhed iiler, og vil ikke opholdes, for snart at stille den reneste Længsel, som rekker efter Hende i Norden. Den 12 October begiver Høystbemeldte sig paa Reyfen til Rostok, og Foranstaltningerne til Princessens Imodtagelse der, ere allerede giorte. Alle staae beredte og venter paa Hendes Kongelige Høyheds Ankomst.

5

10

Otte Dage i Forveyen førend den høye Procurations-Formæling skede, den 3 October, afgik fra Kiøbenhavns Reede det Orlogskib Dannebroge, bestemt til at hidføre den Durchlauchtigste Prindsesse. Fregatterne Falster og Perlen fulgte med, samt en Kongebaad; alle under Contra-Admiral Hr. Kammerherre Schindels Befalning. De afgik her fra Reden med en ønskelig og staaende Vind, saa at de Dagen efter, den 4de October, kom til Warnemünde uden for Rostok. Paa bemeldte Orlogskib og Fregatter var fordeelt og afgik

Hendes Kongelige Høyheds hele Hofstat:

Kammerfrøken, Schmettrau:

Hofdamer, Comtesse Holstein og Frøken Rosenørn:

Forordnet Marskalk paa Reysen, Contra-Admiral og Kammerherre Schindel:

Kammerjunker, Baron Juell Wind, og Hans Kongelige Høyheds Kammerjunker Buchwaldt:

Pagerne, waltersdorf, Sehestedt, Bülow og Sehestedt.

Desuden Kammerfolkene: Kammerfrue, Jacobi, Capitain Jacobis Enke, og Kammerjomfruerne, Zwergius og Rüdiger, samt Kammer-Laquay, Sander; desuden Fire Laquayer, tilligemed En Løber, og

De forrødne Betientere ved Sølvkammer, Viinkielder, Conditorie og Kiøkken.

11

Af denne hele Hofstat bliver Hendes Kongelige Høyhed modtaget og opvarter, naar Høystbemeldte er kommet til Rostok. Der vil Hendes Kongelige Høyhed da først faae de underdanigste Lykønskninger af Frue Geheimeraadinde Schack Rathlsu, og derefter af Sin hele Danske Hofstat, der bliver Høystsamme forestiller af Hans Excellence Hr. Geheimeraad Schack Rathlou, Vil saa Vinden føye sig, vil det uden Tvivl behage Hendes Kongelige Høyhed at gaae om Bord Torsdagen den 13 October. Man kan da haabe, under Guds Velsignelse snart at see denne forønskte princesse her.

Ja kom, Du forønskte Princesse! kom snart!

Alt Folket med inderlig Længsel Dig venter,

Og tusinde Ønsker Dig hid til os henter.

Hvor til Din Modtagelse alting er klart.

Hans Majestet Kongen har befalet adskillige Foranstaltninger at giøres til Hendes Kongelige Høyheds høytidelige Modtagelse.

Lige for Slotsporten er ved Canalen opført en prægtig Æreport, hvor Hendes Kongelig Høyhed stiger i Land; og fra samme Æreport til Slottet lagt en Forhøynings Broe, som er belagt med Klæde, hvorad den høye Brud ledsages til Slottet.

Saadanne Broer og saadant Klæde er i forrige Tider givet til Priis for Almuen, hvorved er gemeenlig skeet megen Uorden. Det er derfor nu efter Høykongelig Befalning offentlig bekiendtgiort, at Hans Majestet Kongen ikke kan tale, at

12

Hans fattige Undersaatter skulle vanære Menneskeligheden og Christendommen, ved at rives om det Klæde, som bruges til Forhøynings-Broen, ved Anledning af Hans Kongelig Høyheds Arveprindsens Formæling; og at Allerhøystsamme har allerede skienket dette Klæde bort til fattige Børn af Borgerstanden og de tvende militære Stænder: saa at ingen skal forgribe sig med at røre bemeldte Forhøynings-Broe, og det til samme anvendte Klæde.

Ved hver Side af Holmens Broe bliver lagt en Gallen, Fredensborg og Friederichsborg, for at salutere med vayende Flagge og Kanonskud.

Ved Holmens Kirke er opført en udziret Bygning, hvorfra Cantata bliver afsynget af Holmens Cantor og Skole med Musik ved Prindsessens Ankomst.

Paa Strømmen bliver lagt tvende Jagter eller Kongebaade, Laxen og Størren, som ligeledes saluterer med sine Kanoner og Falquenetter ved Prindsessens Forbifart.

Det Asiatiske Compagnie har mod Søen ladet oprette tvende store Æreskytter, med det Danske og Meklenborgske Vaaben, meget prægtigt udzirede med alle Slags Blomsterverk, og langs hen med Broen behængt nedrammede Pæle med rødt Klæde. Ved Mundingen ligger China-Skibet Prinds Friederich kaldet, med Speylet imod Mundingen, for at salutere med Kanonskud og Musik ved Princessens Forbifart.

13

Det almindelige Handels-Compagnie lader ikke mindre see sin Nidkierhed for at bidrage til denne glædelige Høytidelighed, ved Salutering med Kanonskud og Flagges Vayning.

Agent Bodenhof lader ligesaa et Par af sine Fregatter salutere med Kanonskud og Flagges Vayning ved Prindsessens Ankomst.

Paa det ar Passagen for Indtoget kunde være friere, ere alle de Holsteenke Skippere, som har ligget ved Gammel Strand med Ost, Smør og Gryn, halet hen bag Børsen ved Posthuset.

Nu løver Vinden sig, nu voxer Længselen,

Nu stiger Ønskerne, Prindsessen at modtage,

Og ret høytidelig fra Skibet at ledsage Til Hendes Hiertes og alt Folkets hulde Ven.

Naar hendes Kongelige Helhed skal behage at stige i Konge-Chaloupen, skeer Paraden fra Dannebroge fra Reden indtil Æreporten for Slottet i følgende Orden:

Commandeur D. Bille commanderer Avant-Garden med 8 Chalouppør og en Barcasse med Pauker og Musikantere.

Contre-Admiral Schindel Centrumet eller Corps de Bataille med 16 Chaloupper, hvormed Hendes Kongelig Høyhed Princessen følger, og derhos er ogsaa en Barcasse med Musik.

14

Commandeur Stephensen med 8 Chaloupper og en Barcasse med Musik, som udgiør Arrier-Garden og ender Processionen.

Endnu en Chalouppe med en Officier, som Observateur.

Saasnart Hendes Kongelige Høyhed forlader Orlogsskibet Dannebrog, og Kongeflaget stryges, saluteres ved at affyre 27 Skud fra samme Skib og fra hver af Fregatterne Falster og Perlen.

Den anden Salutering skeer fra de Skibe, som ligger inden for Tre Kroner, Orlogskibet Slesvig og Fregatterne Langeland og Samsøe, med 27 Skud fra hver.

Orlogskibet Slesvig har tillige strax ophidset alle sine Flagge, som et Signal for Flagget at vaye fra Hovedvagten paa Nyeholm og Floden.

Den tredie Salutering skeer fra Citadellet ligesaa med 27 Skud.

Den sierde Salutering skeer fra Sexti Søebatterie paa Nyeholm ligeledes med 27 Skud.

Den femte Salutering fra Jagterne eller Kongebaadene paa Strømmen ved Christiansholm, hver med 27 Skud.

Den siette Salutering fra Galleyerne ved Gammelholm eller paa hver Side af Holmens Broe, ligeledes med 27 Skud.

Alle disse Saluteringer skeer ligesom Prindsessen farer forbi.

15

Naar Prindsessen er kommen inden for Toldboden, bliver af Holmens Mandskab, som bliver fordeelt Tropviis, deels paa de gamle Tømmerpladse, deels langs Flydebroen ved Floden og Chcistiansholm,, raabt tre gange Hurra af hver Trop, ligesom princessen avancerer frem, da Houboisterne, som derved bliver posterede, tillige lader sig høre.

Saluteringerne fra Compagnierne og Agent Bodenhofs Fregatter skeer ligeledes fra hver med 27 Skud, under Flagges Vayning og Musik fra Chinaskibet Prinds Friederich.

Under saadanne høytidelige Saluteringer og mange tusinde Tilskueres Glædes Raab og Lykønskninger kommer da Hendes Kongelige Høyhed til Det Kongelige Residentz-Slot Christiansborg, hvor Høystsamme bliver med den ømmeste Kierlighed imodragen af Sin høye Brudgom, og lykønsket velkommen af Deres Kongelige Majesteter og det Høykongeljge Huus, da de samtlige Kongelige Herskaber behager at holde Kammerspiisning hos Hendes Majestet Dronningen, hvorefter den høyeste Formæling med høytidelige og hellige Ceremonier skeer i Hans Majesters Kongens Gemak, under Kimen med Stadens Klokker.

Til Aften bliver spiist ved Galla-Tafel paa 80 Couverts i Riddersalen, og Concert opført. Desuden bliver et Cavalier-Galla-Tafel paa 80 Couverts og et Dito paa 50 Couverts, samt 2 store Roser hos Dronningen.

16

Saa udmerket en Høytidsdag vil være længe dyrebar for Underfaatterne, og man vil see Høytids-Aftenen skinnede i Hovedstaden til Vidnesbyrd om Kiøbenhavns Indvaaneres Glæde og troe Hengivenhed for Kongen og Kongens Huus, for Allerhøystsamme da og bestandig skeer de Allertroeste Ønsker.

Istemmer Frydesang og Vivant raaber ud!

Vivat vor Arveprinds med Sin Princesse Brud! Gud dette høye par de Ønsker skienke fyldte,

Som skeer, og længe vi til Arveprindsen skyldte.

Ey Ord udrrykke kan de Ønsker, for Ham skeer,

For Ham, som Nordens Folk, som Frelses Helt anseer. Ham, Fædrelandets Ven, og kongens Ven som Broder, Ham, elsket værdig Søn of Landets dyre Moder.

Hun denne Glædes Frugt endnu indhøste bør. For Hende Folket og i Dag Forbønner giør.

For Hende Folket og i Dag Forbønner giør.

Hun er saa værdig til at æres her i Norden Den Stund Fortjenester og Dyd har Agt paa Jorden! Hun leve da og see den Glæde om Sin Søn,

Som Maalet bliver nu for hver Retskaffens Bøn! Vor Konge og Hans Huus til Evighed florere!

Saa groer Lyksalighed hvor Kongens Lande ere!