Texten Til Musikken, som opføres ved Talen [holdet paa Hs. Kongl. Majestets høye Fødsels-Fest d. 29. Januarii 1774 i det Kgl. Norske Videnskabernes Forsamling], af Cantor Müller]

Texten

Til Musikken, som opføres

ved Talen

paa

Kongens Fødsels-Dag

den 29de Januarii 1774. af

Cantor Müller.

Foran Talen.

Recitativ:

Himlen vi takke,

Som gav os beste Konge,

Og Ham gav Lykke og Fred og glade Dage: Billig Himlens Belønning For Konge-Dyder,

Som herske i Hans Bryst.

Der er det reene Kildevæld,

2

Hvorfra flyder I heele Strømme Naade, Mildhed og Omsorg For Undersaatter.

Paa denne Dag,

Som gav os Himlens Naade,

Hvor spiller Lyst og Glæde

I vores rene Hierter

Over Hans Liv, som aander lutter Naade?

O! Konge! i Dit Liv

Og Sundhed

Beroer Dit Folkes Vel.

Vi hviile trygge Udi Dit ømme Bryst.

Dig ofres igien

Et Hierte fuldt af Tak, af Kierlighed og

Glæde.

Bort Sorg og Sukke!

Vi hulke ey for Graad! '

Kongens Fødsels-Fest Bør opmuntre Hierterne Til Sang og Glæde:

Selskabet! — Medlemmer —

Undersaatter! — istemmer.

3

Arie.

Op! da, I Norske Sønner!

At fremme Landets Tarv.

For Kongen ofrer Bønner;

Vi ere og Hans Arv.

Op! dyrker nøgne Bakker,

Og tørrer Mooser ud!

For Priisen Fridrik takker,

For Brød velsigner GUD!

Efter Talen.

Recitativ.

Begge Rigerne samle Hjerternes Ild, Høye blusse Troeskabs Lue. —

Han, som Rætten håndhæver,

Som uden Sverd erobrede Nye Lande,

Som under Fredens Skygge Begge Rigerne giver Glæde og Lykke.

For Ham, for Christian Hierterne brænde.

4

Fliid og Kunst, Viidt og Lærdom Nyde Lykke og Ære.

Selskaber blomstrende Samle fælles Indsigt,

Samle Røster; Alle Kongen Velsigne.

Det gandske Land Anraaber Himlen.

Vort Selskab tanker, og sukkende raaber: Christians Throne :l: :l: :l: Velsignes.

Arie.

Jorden yde riige Frugter!

Føde Guld I svangre Bierge! Strømme Fisk til Norges Bugter! Himlen Kriig og Pest afværge; Længe leve Landets Fader!

Elske, vogte, styre Landet!

Den sig selv og Landet hader, Som i Dag kan ønske andet.