Lystig Underretning om Drømme-Tal i Tal-Lotteriet, som viser Maaden man skal tage Tallene efter paa det man har drømt.

Lystig Underretning

om

Drømme-Tal

i

Tal-Lotteriet,

som viser Maaden man skal tage Tallene efter paa det man har drømt.

Trykt 1774.

2
3

Saa drømme nu alle, som drømme ny fand, Vivat Lotteriet og meenige Mand; Man drømme nu mere end gierne, Da nyelig udkom en Qvarterne.

Man siger, det skede paa drømmende Tal,

Hans Bog, som er oversat, byder man Fal; Man drømmer om hiint eller dette,

Og Tallene der er de rette.

Man drømme kun blot om en Muus og en Kat, Magister, Paruqve, en Støvle, en Hat;

For hver Ting man Tallene finder,

Og sikkert paa disse man vinder.

4

En drømmer, en Abekat rider en Soe,

Strax finder man 11, 13 og 2.

En drømmer, han reyser om Natten,

For ham bliver 8 og 18.

En Jomfru hun drømmer om Breve og meer, Og 16 det bliver det første, hun seer.

Jeg drømmer om Østers og Vine, 12, 17 de Tal ere mine

Om Gilli hans Næse, hans Arme og Been, Da 30, 20, samt 19 og 1;

Men drømmer man blot om en Nisse,

Er Tallene meget uvisse.

Jeg drømmer, en Hex hun er kommen til Hest, Og nu bliver 17 og 2 Tallet best;

Men drømnes i Nat om en Lire,

Saa tager jeg mit Nummer 4.

En drømmer, han er i Begreb med at frie, Han søger i Bogen, og faaer Nummer 10; Men drømmes, der syes paa Skiorten,

Da tager man 13 og 14.

5

En Vægter han drømmer, han holdt paa en Tyv, Og dette betyder det Tal Nummer 7;

Om Ildløs, Allarm og Klemten,

Da 11, 13 og 15.

Du drømmer, men synes du drømmer fatalt, Saa læser du ogsaa din Drømmebog galt,

Ved Ting som du drømmer, der finder du Tallet, Og derefter gaaer du til Verks udi Vallet.

Du drømmer om Jeppe paa Bierget i Nat, Først Jeppe, saa Bierget, saa faaer du det fat, Du saae en nye Mode i Kirken forleden, Lang Søgen herom giør dig ikke fortreden.

Om Kierlighed, men nu faldt Strømper dig ind, Blot for den Tragedie staaer i dit Sind;

Men dog kan de Tal, som hos Kierlighed findes, Aldeles med Strømperne ikke forbindes.

En Spanifar veltet ved Høybro i Nat,

Søg Skibet og Ladning saa faaer du en Klat, Om Mads og hans Kiste, samt Brev fra hans Faster, Søg Riste, Brev, Faster, men ikke hans Plaster.

6

En Jomfru fik Qvale, men skiulede det,

Søg Qvalme, saa skiule og, saa er det ret, Du kiøbte dig Blade, hvorpaa stod en Risse, Blad, kiøbe, en Nisse, see det er det Visse.

Matrosen en Lusing han gav en Soldat,

Det var for i Aftes, du veed Kamerat,

Her bliver kun 2 Tal, og saa ikke flere, Man ey blant det øvrige bør sig melere.

En Vægter til Raadstuen tre slæber fort,

Og handler paa Veyen hver om en Rixort,

Søg Raadhuus, søg slæbe, søg Vægter, Men Rixorten Bogen dig nægter.

Ved gammel Strand sloges to Kierlinger stærk, Disputen var kommen om Lisebets Særk,

Tre Tal, nemlig Særk og Personer, Agtbare, fornemme Matroner.

En Jomfru dig hilser, som stod i en Dør,

Som mange omstunder i Gaderne giør,

To Tal er bestemte for saadan Handtering, Drøm mere, du finder da vel en Formering.

7

Da du blev barberet Barberen han taug,

Søg Tal blant de tause Barbeer-Svennes Laug, Ved Skuespil var en Mosø ubeskeden,

Tre Tal kan her blive foruden lang Leden.

Du læser dit Sødskendebarn kopuleert,

Det Tal staaer i Bogen dig meget forkeert,

Du reyser til Kilden, først Reyse, saa Rilde, Du faaer alt hvad du ønsker og alt hvad du vilde.

Du fik ey i Kirken, som ældst Kone, Rang,

Alt findes undtagen den Psalme du sang,

Om Karen hun drømmer hun plages af Maren, Ved Kudsken der finder du Tallet for Karen.

Paa Ulfeltsplads sloges to Skomager-Drenge, Dem finder du uden at søge ret længe,

Men drømmer du Ærlighed ikke er rar, Saa tvivl jeg om Bogen, den Tallene har.

I Kirke du gaaer før vor Lotto det trækkes, Hvorved Religionen saa got som radbrækkes,

Du leder og finder Tal for og Tal bag, Men ingen Tal findes for saadan en Sag.

8

Din Pige hun snurrer 6 Skilling paa Kiød, Din Mand blev i Lysten, og drak et Glas Mød, Din Datter hun slog et Par Kopper i tu, Om sligt staaer i Bogen jeg veed ey endnu.

At Lisemor hun slog sin Næse til Blods,

At Ammen fra Landet kom til dig til Fods,

At du blev forløst med en Dreng og en Pige Er noget, som ikke just Bogen kan sige.

Thi denne er ikke en stor Foliant,

Men skiønt den er lille saa siger den sant, Den kan dog saa meget vel veye, Som Junior Philopatreye.

Sex Skilling for Bogen er ikke saa stort, Nok, Svensken med denne sin Lykke har giort, De Lærde maa øvrigt os sige,

Om Folk de kan drømme dem rige.