Ufuldkommen Beskrivelse over Den fuldkomne og uforlignelige Ære-Port. FRIDERICO ET SOPHIÆ FRIDERICÆ SACRUM. [Med xylografisk titelbillede.]

Ufuldkommen Beskrivelse over Den fuldkomne og uforlignelige Ære-Port. FRIDERICO ET SOPHIÆ FRIDERICÆ SACRUM.

Trykt Aaret 1774.

2
3

Hvilken en høytidelig Ærværdighed! hvilken en fortryllende og indtagende Fornemmelse, beskæftiger ikke nu en hvers Længselfulde Tanker; En Ære-Port sees med sit nætte Arbeide at kneise i Skyerne. Til hvad Ende har vel Konsten opført Denne? til en Zirat, til Ære, ja til Tegn paa Patriotisk Kiærlighed, for vore uforlignelige høye Parrede, hist sees Overskriften; en Opskrift som opliver de mest sørgefulde Tanker: FRIDERICO et SOPHIÆ

FRIDERICÆ SACRUM. Dette er helliget for Printz Friderich og Printzesse Sophia Friderica. En Friderich hvis forrige Bedrifter, hvis utrættede Fliid og Bestræbelser for Kongen, det Kongelige Huus og heele

4

Landet, Eftertiden med en Takskyldig Errinding har skrevet paa uforglemmelsens Tavler. Vel! derfor, at en saa elskværdig Prinsz, hvis idelige Hensigter at fremme Landets Vel, har været Hans største og ivrigste Omhue, vel! at han bliver forenet med den Dydigste Gemahl, Hendes Yndighed er stor, men hendes uforlignelige Dyder overstiger de yndige Træk Naturen har meddeelt Hende. Hannibal ad portas var Fordum i et hvert ømt en rørende Forestilling, og et Tordenslag i et hvert forsagt Hierte. Hannibals Intention var ikke just at glæde, men meere at bedrøve Folk, hvorfore Lyden af hans Komme, var desto sensiblere: Friderica Sophia ad portas. En Lyd, som vil glæde enhver retsindig Patriot, som opvækker de meest forsagte Gemytter, og udspreder Fornøyelsen i de Bedrøvedes Aarer. En Lyd, som enhver Undersaat længe har ønsket at høre, og nu til heele Landets Glæde kand see opfyldt.

Hendes Komme veed vi vist vil blive imodtaget af nogle Tusinde stirrende og nøye agtpaa-

5

givende Øyne, og med uskrømtet Glæde hos alle men i sær hos vores Tappere og dyrebare Prins Friderich. Et Navn, som foraarsager den kiærligste Ære-Frygt, den største Taksigelse, og den Forundrings-fulde Erindring fra forrige Tider. Værdig er da Hun i sær saadan en Æres-Beviisning.

Over Porten paa begge Sider sees 2de Engle, som med Basuner og Laurbær-Krandse tilkiendegiver den sande Glæde: Under disse sees 2de Medaillons paa hver side af Porten, den første Medaillons paa venstre side mod Slottet viser en Engel staaende med 2 Lauerbær-Krandse i hver Haand, som slynger sig i hverandre. Den paa høyre side af Slottet forestiller et Fruentimmer siddende paa en Græsbænk havende et Frugthorn i Armen, for og bag hende staaer et lidet Barn, i den 3die Medaillon paa den side mod Byen visser sig 3de dansende Nympher, den 4de presenterer 2de Engle staaende som hver holder i en Laurbærgren, sammenbunden med Sløyfer: Neden under paa den side som vender mod Byen sees 2de Fordybninger,

6

et Positur staaende med et Speil i den eene og en Slange i den anden Haand, nok et, som presenterer et Fruentimmer staaende med en Laurbær-Krands i Haanden og Hielm paa Hovedet. Paa den side af Porten som vender mod Slottet, sees i ligesaadanne Fordybninger 2de Positurer, det eene staaende for et Alter gydende Røgelse i Ilden, den anden presenteres med en Due i Haanden og en Stav i den anden Haand.

Ved siden af Porten sees 2de høye Piller grøn marmorede med forgyldede Krandse staaende paa en firkantet Fod med runde Gesimser, paa hver side af Pillerne hænger 2 Skibsankere ziirlig forgyldte. I Canalen paa hver side af Broen sees Galeerne med 19 Canoner hver udrustede Friderichsborg og Fredensborg, som med deres Torden skal salutere Prindsessen og bebude Undersaaterne, denne høytidelige Ankomst.

Prinzessens Indtogs-Tour bliver saaledes: Naar Hun ankommer paa Rehden, modtages af den Kongelige Chalouppe, som fører Hende langs igiennem Canalen, forbie Budenhofs Plads,

7

hvor der ligger 2 Skibe, hver paa 40 Canoner, det ene ved Pladsen, og der andet ved Nye Havn, som saluterer Prinsessens Komme. Videre forbie det Chinesiske Compagnie, hvilke til Ære for denne Høye Formæhling, har opreyft tvende høye Pilarer, hver 36 Alen, i hvis Midte ligger Skibet Prinds Friderich.

Paa hver Side af Pillarerne viser sig en Aletan med Festons tilligemed Vaser, og andre nætte anbragte Ziirligheder. Videre falder Touren forbie Børsen, hvor alle de der værende Skibe med Flag og Vimpler saluterer, Og Holmens Kirke, hvor Konsten her og har vist sine Kræfter ved det paa Muren opreyste Gallerie, beklædt med grønne Gran-Blade, og øverst ziiret med Sindbilleder: De 4re Aarets Tider, Mercurius, og 2de andre Guder; Under Holmens Broe, og lige til den under Ære-Porten anbragte vel udarbeydede Trappe, hvor Prindsessen første gang betræder det Danske Land; derfra videre igiennem Ære-Porten og over den til Slots-Porten lagde Broe, bedækket med rødt Klæde.

8

Give Gud at Hun længe maa blive hos os, og Hendes Aar maae med Lykke og Velsignelse blive som Nestors.

See Konst! See Vittighed Forstand, Ved denne Port sin Største viiser. Vor brave Harsdorph, danske Mand Er Mester, som hver Skiønner priser.

Tak for din Konst, utrettet Flid.

Vi kan dig ikke nok berømme,

Saa stor en Ziir! I liden Tiid. Praxiteles for dig maa rømme.