Konge-Hoffets Fryd og Flor Giør al Landets Glæde stor. En Glædskabs-Sang til Erindring om alle troe Danske og Norske Undersaatters Fornøyelse over [...] Arveprinds Friderichs [...] Lyksalighed ved den ønskede Ægteforeening med [...] Princesse Sophia Friderica [...] i October Maaned 1774.

Konge-Hoffets Fryd og Flor Giør alt Landets Glæde stor.

En

Glædskabs-Sang

til

Erindring om alle troe Danske og Norske Undersaatters inderlige Fornøyelse over og Ønsker for

Hans Kongelige Høyheds

Arveprinds

Friderichs

af Himlen skienkte dg forøgede

Glæde og Lyksalighed

ved den ønskede Ægteforeening

med den

Durchlauchtigste

Princesse

Sophia Friderica

af

Meklenborg-Schwerin-Güstrow,

i Oktober Maaned 1774.

hvis uafbrudte og langvarige Flor skal aldrig glemmes i et troet Folks Forbønner.

Trykt hos Johan Rudolph Thiele.

2

Melodie: Dig Christiania jeg & c.

Bort Konge-Huses Flor Giør hver Mands Glæde stor; Thi den er Kilden til alt Landets Fryd.

Er der om Kongen Lyst;

Er Fryd i hver Mands Bryst,

Som elsker Kongen, Fædreland og Dyd. Derover vi Nu stemmer i

En Glædeskabs-Sang med Harmonie.

Vort Konge-Huses Flor Giør hver Mands Glæde stor;

Thi den er Kilden til alt Landets Fryd.

3

2. Nu er der hørt en Sag,

Som Himlens Velbehag Til Nordens forhen nydte Fryd har lagt: Vor Arveprinds af Gud Tilskikket er en Brud.

Hver ønske Held til denne høye Pagt! Guds Villie Maae altid skee.

Den skee til vor Velsignelse!

Nu er der hørt en Sag,

Som Himlens Velbehag Til Nordens forhen nydte Fryd har lagt.

3.

Da vor Prinds Friderich I Aar fra Himlen fik Sin Fødselsdag paa nye at see igien, '

Da blev det giort bekiendt,

At Gud os havde sendt Nye Glædes Grund her ned fra Himmelen. Hans Majestet Oplyste det,

Som var ved Himlens Forsyn skeet.

Da vor Prinds Friderich I Aar fra Himlen fik Sin Fødselsdag paa nye at see igien.

4

4.

Blant Undersaatterne Er ey en eneste

Som jo af Hiertet herved glæder sig, En Prinds, som værdig er Af hver at haves kier,

Uskrømtet ønskes altid lykkelig.

Blant Prindserne Fuldkomnere

End Friderich man een lad see? Blant Undersaatterne Er ey en eneste

Som jo af Hiertet herved glæder sig.

5.

Prindsessen, som han faaer, Er udi Ungdoms Aar Af de paa Jorden meest elskværdige. Hun, Ham beskikket til,

Vist ogsaa glæde vil,

Da Hendes Dyd er vist den reneste, See Glædens Grund,

Som denne Stund Med Fryd oplader hver en Mund! Prindsessen, som han faaer, Er udi Ungdoms Aar Af de paa Jorden meest elskværdige.

5

6. Vivat vor Arveprinds!

Hver være vel til Sinds!

Bortvige langt fra os hver Sorrigs Skye! Beviis fra Himmelen,

At Gud er Nordens Ven,

Er Tvilling-Riget skienkt igien paa nye. Saa glædes nu,

O Norden! Du!

Kom denne Glædskabs Tid i Hu!

Vivat vor Arveprinds!

Hver være vel til Sinds!

Bortvige langt fra os hver Sorrigs Skye!

7.

Prindsessen dyrebar

Vi i vor Længsel har.

Ach gid Hun snart maae komme til os hid! Vi Længselfulde seer Hver Time meer og meer Mod den for Haabet ønskeligste Tid.

Gud giøre, at Ey denne Skat I nogen Fare blive sat!

Prindsessen dyrebar

Vi i vor Længsel Har.

Ach gid Hun snart maae komme til os hid!

6

8.

Hvad Ønsker kan formaae,

Da Bøn udvirket faae Hos en mod Norden altid naadig Gud, Det skal ey mangle her At giøre Tienester

Til heldigst Reyse for den høye Brud.

Gud Zebaoth!

Giør alting got!

Føer Hende vel til Kongens Slot!

Hvad Ønsker kan formaae,

Og Bøn udvirket faae Hos en mod Norden altid naadig Gud,

9. Gid alting føye sig,

At Reysen lykkelig

Maae sjee fra Rostok hid til Kiøbenhavn! Derom vi bede Dig,

O Gud i Himmerig!

Og derfor prise vil dit store Navn.

Din Villie Maae Bølgerne Dog altid være lydige.

Gid alting føye sig.

At Reysen lykkelig

Maae skee fra Rostok hid til Kiøbenhavn!

7

10. Naar du, o Gud, da vil Os Hende føre til,

Som bliver Nordens Fryds Fornøyelse: Saa vil vi glade staae,

Og os belave paa,

At sende Vivat op til Skyerne. Velkommen vær,

Prindsesse! her!

I Hiertet raabes da af hver:

Naar du, o Gud, da vil Os Hende føre til,

Som bliver Nordens Fryds Fornøyelse:

11.

Til at modtage Dig Med Pragt høytidelig,

Er alt paa Kongens Ordre sat i Stand. Du her et Folk skal see,

Som ofrer Hierterne,

Der altid staaer for Kongens Huus i Brand: De hiertelig

Opofres Dig, Hvis Ankomst ale ønsker sig. Til at modtage Dig Med Pragt høytidelig, Er alt paa Kongens Ordre sat i Stand.

8

12.

Af Gud velsignet vær Indtil Du kommer her!

Og blank de Danske her velsignet bliv! Gud Dig hvert Øyeblik Hos vor Prinds Friderich Velsigne til det glædeligste Liv!

Nu Glædskabs Sang Giør Tiden lang Til vi Dig seer den første gang.

Af Gud velsignet vær,

Indtil Du kommer her!

Og blant de Danske her velsignet bliv!