Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Viise

om

Nissen,

i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

See her, hvor Nissen han seer ud, Men det er Lars i Nissens Hud, Betragt her ret hans Billed; Hvad Skielmerie den Knegt fandt paa, Det skal i denne Viise staa, Samt hvordan han har spilled. Trykt i dette Aar.

2
3

Kan synges ud i et Minut,

Som: Broder, hvi est du saa mut?

1. Hvordan er dog dette fat, her spøger Dag og Nat, Stieles og tillige? Skal det vare saa et Aar Med den Nisse, som her gaaer, Maae jeg Gaarden vige!

4

2.

Lars og Mette maa jeg troe, Da de siger begge to,

Her en Nisse findes; Men jeg kan kun blive vaer, Fødevare, som jeg har, Dagligdags forsvindes.

3.

Vores Skoleholder dog Er en Mand, som holdes klog, Men han gaaer og tier; Jeg forlanger ey omsonst,

Om du bruge vil din Konst, For de Spøgerier?

4.

Kan I tale nogle Ord,

See nu staaer han ved vor Bord, Dette sagde Bente,

Som det lille Nisse Kree Frem for andre best kan see, Hvor han gik og rente.

5

5.

Negle haver han som Kløer, Han er meeft hos vore Kiør, Spøger meest om Natten; Tit, naar vi skal have Mad, Tar han baade Mad og Fad? Brød og hele Klatten,

6.

Tit han staaer og vrænger Mund, Skaber sig tit som en Hund,

Ja som Kat kan liste,

Ofte er han som en Gaas,

Han kan puste op hver Laas. End og til min Kiste-

7.

Alt det haver Bente sagt, Ingen veed, hvor han har lagt Alt det, han har snappet; Øl kan ey til ham forslaae,

Alt hvad der paa Tønden laae Har han reent aftappet.

6

8. Jeg maa hen til vores Præst, Faer I er dog got belæst, Kom, jeg er i Knibe; Ney, Jens Nielsen, Manerie, Hexetøy og Spøgerie Kan jeg ey begribe.

9.

Degnen svarte ligesaa,

Hvem forstaaer sig da derpaa?

Hvad skal jeg anfange? Meld det for din Øvrighed, Disse Folk de veed Besked, De giør Nissen bange.

10.

Bonden kiør da hen derom, Øvrigheden derpaa kom;

Børn! hvor er jer Nisse? Gode Herrer! see han fløy I vor Skorsteen. Tøs du løy, Du er nok til visse.

7

11.

En af Spøgelsets Parti,

Siig strax, hvad bestaaer det i? Hvem har Flesket taget? Lars, dn er vel ogsaa med, Hiulpet Mandens Rug afsted, Og har Øllet smaget?

12.

Jo, vi mærker rigtig nok,

I er tre i denne Flok,

I Arrest i Hunde,

Hver bekiender nu i sær Det, man som en Sandhed her Hver berette kunde.

13.

Lars og Mette, disse toe Vilde have Bondens Boe Under Gøgleriet;

Mette tog, og Lars bar hiem, Og see, det er lige frem Hele Spøgeriet.

8

14.

Deres Tanker rigtig var,

Faae vi først hvad Bonden har, Faae vi nok med Tiden Ogsaa Gaarden efter ham;

Men nu faaer de Spot og Skam, Og lidt Tilgift siden.