Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Gode Banco-Sedlers

fuldkommen opveiende Nytte mod

Gode Penge,

ja i visse Maader store Fortrin og Værd i Handel og Vandel fremfor Mynt, fremstillet alle Lysthavende udi en

Nye Viise,

og oplyst ved Exempler samt, ledsaget med Ønsker, at enhver i denne Verden ingen Mangel maae lide paa gode Banco-Sedler, da han derved ligesaa vist kan giøre sin Lykke, som ved gode myntede Penge,

item Raad til at faae og beholde dem, men slet ikke selv at giøre dem. Sangviis forfattet

til Lærdom og Trøst baade for dem, som har og venter Banco-Sedler.

Under samme Melodie som Visen om gode penge.

Kiøbenhavn

Trykt hos M. Hallager, boende paa Nørregade No. 245. og findes sammesteds tilkiøbs.

2

Er det Tyv er det Skielm, har han Penge gaaer han frem. Er han lam er han stam, har han Penge gaaer han fram.

Peder Pedersen Syv Ordspr. 1ste Deel, Pag. 313.

Mand uden penge er som en Blind uden Stav, Apothek uden Sukker, Stad uden Klokke og snart som Legem uden Siel.

Peder Syv Ordsprog 2den Deel, Pag. 207.

1. Har vi kun Banco-Seddeler,

Saa har vi Pris for gode Penge. Man kan for dem faae alting her, Og kan med dem jo aldrig trænge. Man Huus og Gods for dem kan kiøbe Saa got som for puurt Sølv og Guld, Og ingen bort tør ved at løbe, Som har af dem sin Casse fuld. De og først nys en har begyndt, At svare mod den beste Myndt-Ney, nok af Banco-Seddeler Sig ønsker ganske vist enhver:,:

3

2.

Man nævne hvad man nævne vil, Som er for Penge at bekomme, Saa kan man legge sig det til, Naar man har Sedler i sin Lomme, Og de det Fortrin har for Penge, At mange tusind Daler let I Sedler kan ombæres længe,

Og Byrden os ey giøre træt.

Men det man lade blive skal Med myntet Kobber- Sølv- Metal: Saa nok af Banco-Seddeler Sig derfor ønske maae enhver:,:

3.

Ja Banco-Sedler har endda For grov Courant en større Nytte. Man slipper lettere derfra,

Naar man i Handel skal ombytte. Man sig ihiel jo maatte trælle Og ømme skidne Fingre faae,

Om, for den grove Myndt at tælle, Man skulde hele Dage staae;

Men naar man Banco-Sedler har, Man i et Øyeblik er klar:

Saa nok af Banco-Seddeler Sig derfor ønske maae enhver:,:

4

4. Det Ordsprog var hos Fædrene, At naar man havde det, der klinger, Saa kunde man til Tieneste Og altid faae de Folk, som springer, Endskiønt nu Banco-Sedler ikke Har i sig selv den mindste Klang: Saa tør man dog kun dem fremstikke, Strax bringes Folk i Spring og Gang. Jo der i dem er samme Kraft, Som Mynt har alle Tider havt: Saa nok af Banco-Seddeler Sig derfor ønske maa enhver:,:

5.

De, som paa Banco-Seddeler Slaaer Vrag, naar de ei ere falske, Bør derfor skyes af enhver,

Og øuskes Rang iblant Spedalske. De ere som urene Lemmer,

Der smitte kan de øvrige,

Og den ei fælleds Vel forfremmer, Som vrager Banco-Sedlerne.

Men derimod fortiener den,

Som er en Banco-Seddel-Ven,

At faae af Banco-Seddeler Saa mange han sig ønsker her:,:

5

6.

At Banco-Sedler gyldige Ansees i Guds og Mamons Templer, Og tages mod for Tieneste,

Derpaa man daglig har Exempler. Ved Brylluper og Jordefærde, (Spørg Kirkernes Betiente ad?) Gaaer Sedler for hvad de er værde? Og saa udi den hele Stad.

Der ingen er, som siger: Ney,

Jeg tager Banco-Sedler ey;

Langt heller ønsker vift enhver Sig nok af Banco-Seddeler:,:

7. At Menneskers Begierlighed Til Banco-Sedler Lyst opvækker. Det nægter ey engang, jeg veed, Den store Dievlenægter Bekker. Hvo vilde da saa taablig være, Mod denne Lyst at føre Strid,

Da man alt, hvad man vil begiere, For Sedler faaer i denne Tid. Matroner selv ved Gammelstrand Endog paa dem har god Forstand. Kiøb for en Bancoseddel Sild,

See da, om Konen ey blir mild:,:

6

8. Hvad Virkning Banco-Sedler giør Paa mange Elskendes Gemytter, Det sees ved hver en Piges Dør, Hvis Fader mange Sedler hytter. Jo, Banco-Sedler ofte stifter Partier, og er Himmelen,

Som mangen Møe og Enke givter, Med Elskere af Skillingen. Hvortidt var ey det Kiereste For vore Tiders Friere,

At kunne mange Sedler faae, Naar de sig om en Mage saae:,:

9. Jorden Banco-Sedlerne

Som Mynt, kan alle Ting udrette. De skaffe kan Fortieneste Og Folk paa Ærens Spidse sette. De vor Lyksalighed forøger,

Og kan undvirke store Ting; Derfor enhver begierlig søger At faae dem, hvor man seer omkring. Vel har vi mægtig Seddel-Stok; Men hver har dog ei Sedler nok, Og derfor er enhvers Attraa, Fleer BancoSedler end at faae:,:

7

10. Nu er vel got nok, at man vil Opdrive dem paa alle Veye;

Men der vil meer end Ønsker til, Om man skal mange faae i Eie. Man gribe da hver lovlig Maade At samle Banco-Seddeler; Maae Flid og Sparsomhed kun raade, Saa kan de samles af enhver.

Men hvo som dette Mynt-Papiir Til det Unyttige udgir,

Han derfor selv mange takke sig,

At han paa Sedler ey blir rig:,:

11.

Det er forvovent, om at gaae Med løse Sedler i sin Lomme.

De tidt i Tegnebøger laae,

Og dog af Lommen kunde komme. Hver derfor være bør forsigtig.

At giemme Banco-Seddeler;

Thi den Papir-Mynt nok saa vigtig Som Guld- og Sølv-Mynt blant os er. Saa værer da formanede,

At giemme Banco-Sedlerne.

Og elske dem, med sand Attraa, At kunne mange af dem faae!:,:

8

12. Naar vi kun Banco-Sedler har, Skal vi ey over Mangel klage;

Og det vist være maae en Nar, Som vilde ey mod dennem tage. Jo, byd en Staader paa det samme En Seddel af det mindste Slags, Jeg vædder, han den vil annamme. Og takke til paa gammeldags: Guds Løn for den I vist vil faae! Hvers Ønske derfor være maae!

Ey mangle Banco-Seddeler:,: