Opmuntring til Guds Priis for Nordens Glæde i October Maaned 1774, da alle troe Undersaatters Ønsker forenedes for Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderich og Hendes Høifyrstelige Durchlauchtighed Sophia Friderica.

Opmuntring til Guds Priis for Nordens Glæde i October Maaned 1774,

da

alle troe Undersaatters Ønsker forenedes

for

Hans Kongelige Høihed Arveprinds

Friderich og

Hendes Høifyrstelige Durchlauchtighed Sophia Friderica

Princesse af Meklenborg-Schwerin-Güstrow.

Hvis høie Procurations Formæling

skede den 11 October 1774 ved det Høifyrstelige Meklenborg-Schwerinske Hof.

Kiøbenhavn, trykt hos P. H. Höecke. 1774.

2

Mel. Det største Glædes Flag.

1. Stem op dit Fryde-Raab, O Nordens Tvilling-Rige!

Du kan med Glæde sige,

Gud fylder op dit Haab.

Stem op dit Fryde-Raab!

Du mange Prøver har,

At du Guds Yndling var;

Og du igien nu seer,

At Gud dig giver fleer,

Du herved bør betænke,

Hvad Ære du bør skienke Den Gud, som har dig kier, For hans Velgierninger.

3

3. 2. O glæd dig, Dannemark! O Norge! lad din Glæde Ey Ulyst nu tilstæde,

Ved Fryd om din Monark. O glæd dig, Dannemark!

Din Arveprinds, som er Dig elskelig og kier Saae nu sin Fødselsdag Med himmelst Velbehag,

Da Gud har ladt ham finde En ønsket Gemahlinde,

Som snart modtages her Med hvers Lykønskninger.

3. Det nu er giort bekiendt, Som ønskedes saa længe.

O stemmer Glædens Strænge For Den, os bliver sendt! Som nu er giort bekiendt. Ved Hoffet i Schwerin Er skeet det første Trin Og hellig Grudvold lagt Til denne Ægtepagt,

Som Gud vil selv udføre Og høyst velsignet giøre Til meer Fornøyelse For Understaatterne.

4

Fra Konge-Hoffet nu En Glædes-Strom udflyder,

Og sig enhver tilbyder. ,

Vi komme bør ihu Den Fryd, vi nyder nu. See Himmelen igien Er Nordens milde Ven;

Og Konge-Husets Floer Udi dens Fred fremgroer.

Saa høy Ægteforening Os viser Himlens Mening,

Som ikkun sigter til,

At den os glæde vil.

5. Monarken glæder her Vor Dronning, Landets Moder Vor Arveprinds, Hans Broder,. Ja alle, en og hver Monarken glæder her.

Som Landets Fader, Han Bestemmer Glædens Plan.

Han Anstalt giøres bød,

At giøre Glæden sød,

Og Kongelig, og herlig,

For Den, som kommer kierlig, Og er af Gud seet ud Til Prindsens høye Brud.

5

5. 6. Han bød, at Glædens Flag Her forud vaye skulde;

Og vi skal see tilfulde,

Paa den forventet Dag Der største Glædes Flag.

Da, naar Princessen her Til os velkommen er,

Da vil man faae at see De Flagge vayende,

Som Glæden skaI betegne,

Der findes allevegne,

Og som vil vise sig Indtagende og rig.

7.

Princessens Hofstat er Afgaaet til Warnemynde,

Og under Himlens Ynde Kom lykkeligen der,

Og snart forventes her.

Gid Vinden føyelig For Hende vise sig:

Saa vi fra Rostok maae Snart Hende til os faae!

Vi aldrig for modtoge Saa glade Dannebroge,

Som det den Dag vil skee, Vi skal Princessen see.

6

6. 8. O hvilket Øyeblik Det Øyeblik vil blive Naar Hun sig vil begive I Land til Friderich!

O søde Øyeblik!

Da Glæden bryder ud I Lov og Pris til Gud. Den da ved Frydeskrig Tilkiendegiver sig.

Da al vor Luft vil lyde Af Glæden vi skal nyde,

Og Hurra virvlende Gaae bort i Skyerne.

Ved Drift af kierlig Lue, Princessen at beskue,

Som nu faaer her sit Hiem. Ja hver vil trænge frem.

Ach, Du er Englelig!

Ach, Gud velsigne Dig!

vid gid Dm Glæde her Forøges meer og meer!

De Ønsker da vil giøres Og for Guds Throne høres; For Gud, som ey aflod Mod os at kiendes god.

7

10.

Ey Folk paa Verdens Jord Sin Konge elsker mere Og troere ham ere,

End Folket her i Nord,

Som elsker ey med Ord.

Ney, Kongen Folket her Er dyrebar og kier,

Og Kongens Huses Flor Giør hver Mands Glæde stor. Hvad Under, hver sig fryder, Naar vi den Glæde nyder,

At see vor Prinds af Gud Velsignet med en Brud.

11. Nu sees med Længsel hen Til Dagen, som forventes.

Ach gid med den ey lentes! Gid alting fordre den Ved Vink fra Himmelen! Princessen komme snart,

Med lykkeligste Fart!

Gud giøre Vinden blid,

At føre Hende hid!

Gid Lyst paa hver en Bølge Maae vor Princesse følge!

Thi Hun nu alt er vor.

Ach hvad er Glæden stor!

8

12.

Hver nu berede sig Med Offere af Bønner Til ham, som os belønner Med Lyst saa faderlig!

Hver nu berede sig.

Vi da modtage vil Den Skat, os sendes til,

Som Gave fra Guds Haand Til Pant paa Pagtens Baand, At Herren ey vil glemme Vor Velfærd at forfremme. Send snart og vel, o Gud! Herhid Prinds Fridrichs Brud!