Synge-Tanker om Børne-Skuffen ved Friderichs Hospital, som skal lukkes den 30te April 1774.

Synge-Tanker

Børne-Skuffen

ved

Friderichs Hospital,

som skal lukkes den Zote April 1774. Kassen, hvori nyefødte Børn ere blevne lagte, skal, i Følge Kongelig Befaling af 24de Martii 1774, formedelst den utilladelige Misbrug dermed er skeet, lukkes ved April Maaneds Udgang, og forholdes dernæst med Mødrene og Børnene, som antages paa Kassens Bekostning, udsættes, ligesom hidindtil, paa Landet til Opdragelse.

Dette meddeles dem, der ey læse Aviserne, og som gierne vil høre Alting syngende.

Det kan derfor synges som: I forenede Gemytter.

Trykt i dette Aar.

2
3

Melodie: I forenede Gemytter.

I.

Den nyefødte Børne-Kasse Kongen meer ey have vil, Misbrug blev til saadan Masse, Saa den nu skal lukkes til; Den har mangt et Foster berget; Den har reddet mangt et Liv; Den har meget Ondt afværget; Holdt tilbage mangen Kniv.

2.

Dette vist nok er betragtet,

Som dens Hoved Øyemeed; Men ey heller mindre agtet

Al den Misbrug, der er skeet: Hvad var herved da at giøre,

Enten lukkes eller staae?

Da det kom for Kongens Øre,

Har han sagt: den lukkes maae

4

3. Frekt og friskt Curase Levnet

Har vel giort til Cassens Brist; Hvem der ofte bliver stevnet

Maae vel undergaae tilsidst:

Man har længe sligt befrygtet,

Da dens Misbrug stærkt tiltog, Og ifald man kan troe Rygtet, Mange Stiftelsen bedrog.

4. Med en Kone det passeerte:

Hun, da Barnet der var lagt, Dagen efter accordeerte

Et i Kost, og man har sagt, At hun vidste just at tage I sit Valg sit eget Barn;

List sin Fordeel veed at drage Endog i et saadant Garn.

5. Kom saaledes hver gift Qvinde, Tvert mod Kassens Øyemeed, Maatte vel dens Fond forsvinde, Synke i sin Afmagt need;

Man fra eet til meer kan slutte:

Det var heller ikke sagt,

At den var for svenske Glutte,

Som maaskee der og er lagt.

5

6.

Hemme Alt var ikke giørligt;

Der er meget mere skeed,

Som ey siges kan udførligt,

Da man knap det halve veed Pro og contra om den Kasse,

Hvad der siges mod og med,

Hør til den politisk Classe,

Og bør her ey have Sted.

7.

Nok! sligt Misbrug kan ey straffes Bedre, end som det nu skeer: Kassen den skal reent afskaffes,

Den skal ikke bruges meer;

Man har mod dens Hensigt handlet, Et Retskript man derfor har, Som har dens Natur forvandlet Til det, den tilforne var.

8.

Er for Skuffen end sat Skodder, Saa alligevel man veed,

At endnu en Barne-Moder Maae i sin Forlegenhed Undes Alt, hvad hun behøver,

Og sit Barn forsørget til.

Barnet hende man berøver!

Ney! hun faaer det, om hun vil.

6

Børnene skal blive Bønder;

Dette synes du ey om, Og det tænder ret som Tønder Til en ufornuftig Dom.

Landmænd, som vor Jord skal dyrke, Deres Værd forstaaer du ey; De just Rigerne gir Styrke,

Gir vor Næring Liv og Vey.

IO.

Sveed og Arbevd, lovlig Gierning

Ey af Flitter-Guldet veed, Spilleværk er Lykkens Terning,

Den gaaer op og den gaaer need, Bondens Arbeyd er en Jevning Af omtrent en Ligevægt,

Og den allerbedste Levning Af de første Fædres Slegt.

11. Men ifald du skulde snuble, Hvilket Gud dog fri dig fra, Fald da ikke paa at gruble,

Men berien dig ikkun da Af den Vey til Hospitalet, Og afbeed din Synd hos Gud, Thi du brød, hvis er befalet Udi Lovens siette Bud.

7

12.

Een Synd tit en værre føder,

Og kan gaae til Livs Forliis; Guds og Kongens Naade møder Dig paa Fristelsernes Iis,

Og des Aarsag (som er skrevet,

Naar dit Kiød og Blod giør Kiv) Er for dig og Barnet blevet Frelse-Anstalt for to Liv.

8