Peter Erasmus Kristian Kålund, 1844-1919 Uddrag fra Arne Magnussen - Brevveksling med Torfæus (Þormóður Torfason)

TORFӔUS nåede ikke ud over en barbarisk ortografi, næsten uden skilletegn eller med en forvirret brug af sådanne, egenskaber, som til dels overgik i sgeir Jönssons afskrivning, hvor han tillige anvendte sit fra oldskrifterne hentede system af forkortelser. Ved gengivelse af Ásgeir Jónssons afskrifter er interpunktion og brug af store bogstaver normaliseret. Endvidere er i—j i forlyd samt u—v normaliseret, ellers bibeholdes i og gengives således, selv hvor det har en under linjen gående form. Præpositionen »til« skriver A. J. efter T.s eksempel »thil«, men den forkortede form er opløst »til«. Ved opløsning anvendes formerne »firir«, »eigi«, »—ir«. De ved afstump- ning forkortede ord, særlig egennavne, er uden stræng konsekvens enten bibeholdt forkortede eller udfyldte; det afkortede er sat i skarpe klammer, særlig hvor stavningen kunde være tvivlsom. — I T.s egenhændige breve, hvor grænsen mellem store og små bogstaver for en stor del er ubestemmelig, normaliseres i så tilfælde; u—v bibeholdes, men i, som hyppig går under linjen, gengives altid T. skrev, navnlig i sine senere år, en uskøn og sværlæselig skrift; særlig er e og i ofte vanskelige at skelne fra hinanden. Hvor T. undtagelsesvis ved ä, ö betegner vokallængden, gengives disse tegn á, ó. Interpunktionen normaliseres.