Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1717-11-13)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 13. november 1717. AM. 453, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Dansk.

Monfrere!

Effter hans begiering sender ieg nu med dend Islands kiøbmand Mons. Rosenmeier, som hid i haffnen er ariverit och end nu ligger her, de 24 boger 1, som ieg haffuer sammenschrevet, och liden pache, alt thil sammen indsied i en matte, ynscher Gud ville befordre hans reise, saa alting kunde vel offuer leveres; ieg vil bede ham, att naar hand transporterer nogen peinge thil mig her op, transporten da maatte gaae gen[nem] min svaager Oluff Sund. Her med dend høyeste befalet. Forbliffur

Veledle Her Assessors
thienstferdigste schyldigste ven och thienner
Thormod Torffueson.

Stangeland i Carmsund
A° 1717 d. 13. Novembris.

Min kierste lader flittigst helse med ald lyche ynsche.

A Monsieur
Mons. Arnas Magnussen
Professeur et Secretaire des Archives du Roy
a Copenhague.

At aflegge i Canickestræde
nær ved vor frue kirke.