Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1717-10-14)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stavanger 14. oktober 1717. AM. 453, fol. Egenh. Rødt laksegl. Paategninger »Stavang. 6—5.« »Franco Christiania.« Udskrift med særlig hånd (vistnok O. Sunds). A. M.s påtegning: kostede 12 β.

Monsieur!

Jeg tacher tienstlig for deris mig beæred [?] och maa ieg her med ind berette, at de 200 Rdler, som Tholeder Ebbels søn har hos dem annamet d. 4. sebtemer 1717, er igien aff hans fader ved min svoger Sr. [?] Olle Sunde her lefrveret, som validere i mellem dem och min kierste. Derfor uden haffuer ieg annamet 100 Rdl. hos stifsch[r]ifrenn David Voigt, huorfor min kierste haffuer ud giffued tviende vegseler, prima et secunda, uden nogen advis. Huad elleris deris shriffvelse videre anbelanger, da shal ieg anvende ald mulig flid til at fylistgiøre deriss. 414ville, som nest guds hielp kierlig shal effter komis ved første liglighed. Nest flittig hilsen fra min kierste och mig for bliffuer ieg

Deris ærbødigste tienerinde
Anna Hans datter Ga.
Tormod Torvesens.

Stavanger d. 14. Octob. 1717.

Deris Kongl. Majts. til Danmark och Norge, p.
velforordnede Professor och archiv Secreterer
velædle och velbd.
Arnas Magnusen
a
tienistl.
Kiøbenhafn.