Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1720-08-07)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 7. avgust 1720. AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl. Postpåtegninger »3—6 Stavang.« »Franco Christiania«. A. M.s påtegning: annammet d. 6. 7bris — kostede 14 β.

A Monsieur!

Jeg maa lade hand vide, at jeg haffuer bekomet uexel paa de 40 Rixdl. hos stihshriffueren och tacher tienstlig for hans store umage. Jeg lengis nu hiertteligen effter breffue fra hans veledelhed och vide om min sal. kierstes bøger kom hand ushad til hende och huad fract hand maatte giffue der aff. Jeg tieller iche paa, at hand jo giør sit beste for min sal. kierste shyll om den løn, der hand før haffuer shriffuet om til op hol i min alder dom. Di spare mig iche med lige store shatter. Her ers. 419slette tider for os her paa dette sted med koren vare; gud se til os Jessu nan. For dristighed bedis om forladesse, med al velstans ønshe och for bliffuer stedse

deris veledleheds ærbødig[st] tiener inde
Anna sal. Tormods
Torffuesens.

Stangeland d. 7. Aug. 1720.

A Monsieur
Monsr. Arnas Magnuson
professeur at secrataire des Ardtives de Roy
Copenhague

at af legges i Canike-strædet ner ued vor fruue kierke.