Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1689-04-20)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 20. april 1689. AM. 282, fol., bl. 237—40. Ásg. Jónssons hånd.

Besvarer A. M.s brev af 30/3 (som ikke haves, men i indhold har stemt med 4/4) og fraråder at frankere brevene, da de så lettest går fejl. Beklager den under forsendelsen bortkomne kontrakt og supplik; har også vanskelighed ved at få sin lønning udbetalt. Gert Miltzovs litterære efterladenskaber er det kke let at få fat i; i anledning af Alexanders saga og Örvar-Odds saga fremhæver T. de uhistoriske sagaers betydning for grammatik og ordbog; mag. Walterus opfatter han som forfatter både til Alexanders saga og Hrolv krakes saga. Sit eksemplar af íslendingabók er T. villig til at overlade A. M., og til at låne ham Björn på Skardså’s annaler. Påtænker at få nedsat en voldgiftsret i anledning af sine islandske krav. Beder A. M. i hemmelighed og på islandsk at berette nyheder. Skulde der blive krig, frygter han for overfald af Svenskerne og har derfor nu de færreste af kongens bøger hos sig.

Thil Arna Magnussonar aff 30. april 1689.

Monsieur!

Effter störste forlengsel och adschillige gissinger (endog Asgeir mig altid paa hans redelige gemytt og god affection haffver forsichret, jeg heller minst haffver paatvifflet) haffver jeg d. 25. hujus först bekommet hans angenemme aff d. 30. martii, och dett franqverit thill Stavanger, hvilchet hand kunde haffve ladt bliffve, for franqverede breifve slaaer mest feil, endog dett slumpedis nu saa hen; jeg vil i sin tid med guds hielp forschylde hans omkostning. Dette ehr dett förste jeg haffver faaet fra hannem, menss dett forrige i renterieschriffvers Seign. Bentzes convert er her iche andkommet. Jeg haffver ichun it schriffvelse fra ham bekommet, aff dato d. 12. januarii, och þar innan i breff fra Jone Eggertss.; badum þeim er svarat þann 12. martii og Jons lagt innan i hans convert, fleire heffi jeg och eche fenget fra Jone. Fra Seign. Soffren Vestessyni heffi jeg eche eitt ord fengit, enn efftir þvi att mer liggur stor macht uppa att fa contractina i gien, bid jeg ydur honum kærliga att heilsa och bædi hann och ydur att driffa uppa hia þeim norscha postmestara, att hia ollum postum mætti inqvirerast um breffvit, och þad mætti thil schila koma; þad var alldri min gissing, att þat schyldi med poste sendast; enn supplicationa kunne þer efftir hans anledning sialffir att forandra, þvi jeg hefdi nægst med ydar giorning. þetta liggr macht uppa. Jeg haffde consuleret Her obersecreterer Moth och justitz raad Worm her om, och radlogdu þeir mer þad badir. So ero morg min breff farinn a þessu åre mer til stors schada; enn jþegar Soffren schriffars. 11um breffit, neffndi hann eche, hvad þar var innlagt. Jeg heffdi ætlad þetta mundi vera lengi sidan giort, sidan þer haffvit fornommet, att breffvit eche er kommet thil schila; dag och datum veit hann vel sialfur. Jeg schriffadi nu þann 29. martii bædi thil ydar och capitain Michel och aderesseradi Islandz breff thil hans, att levera þau öll thil Ørar bacha kaupmans; enn þau fara ei aff fyrr enn nu i dag med þessum schipum, enn her er nu stormur, och ovist hvort nochur koma her i hoffnina i kvold, edur jeg kunne fa bat ut firir eitt aff þeim att koma þessu firir. I þvi seinasta bad jeg ydur att leggia ut firir mig þa 30 rixd., resten er hia capitain Michel, enn jeg fornem annad er fyrst fornöden, nemblig att faa documenten thil bacha; þegar þad er sched, mun jeg fa einhvor rad til peninganna. Jeg fech eche svar fra landcommiss. 1 uppa vexsel, þvi hann i þessa tid hvorke kann retta sig efftir oberrentemesters ordre eda nochru odru, enn hefdi tekid þad med, sem efftir hefdi stadit aff forrige aars lönum hia mer, hefde jeg eche ordit fyrre enn hann. Effter þvi einhvorn tima erut hingat væntandi, þa er vel, att þer takit þau document med ydur, sem jeg villde haffa uppschrifud, enn þad manuscriptum þer bidit efftir hia mer til att forferdiga ydar bok med schal giarnan verda til reidu, þegar jeg fæ att vita, hvat þad er, enn sidan jeg einginn ydar breff hefvi fengit, och her geffvi þer þvi eche naffn, þa veit jeg eche hvad þad ehr. Umm documenta hia erffmgium sall. mag. Gertz er eche audfeingid, þo nochud væri, þar eru born effter, enn hann sagdiz einginn haffa. Alexandri och Ørvar Odds sogu, sem hann lanadi mer, sagdist hann haffa lanat aff odrum, Aurvar Oddz saga er her a pappir i kongsins bok, och heffi jeg þar af innfært i mina bok meira enn fornöden giorist, mun þvi amputera þar aff nochut; Alexandri saga er miog ycht med dæmum aff bibliu fra Adam, och þadan fra sem Alexander haffdi att ad lata allt saman affrissa uppa likkistu drottningar Darii. Mag. Walterus, sem bædi hana och Hrolfs sogu kraka hefur componerat, heffur mest kunnat i bibliunne, och þvi heffur hann fært ur henne mest þar inn, eche kemur hun i morgum lutum iffer eins med Curtium. Soddan sogur och þidrechs a Bern och Vilhialms siods och Karla Magnus, Sigurdar þogla, Nicholas leikara och þvi likar, eff eche thil historiu, þa eru þær þo allars. 12omissanlegar thil þess gamla mals skilnings, grammaticæ och dictionarn utverchning; ætti þvi einginn leppur att tynast. Jeg trui eche þad MS., sem þer begerid af mer, seu Scedæ Ara prestz froda; jeg schrifadi ydur til i fyrsta breffvi, att vid Asgeir hoffum confererat þær vid þad, sem bach i Landnamu er þryct, och munar öngvu ordi, enn [eff] þad eru þær, kunne þer þær giarnan fá, och jeg vil þær alldrig afftr hafa, þvi þær er(!) alteins þrychtar; bid þo efftir ydar svari. Asgeir lætr ydur heilsa flittugt, hann heffur eche schrifad um annala Biorns a Schardz á thil Islandz, þvi hann vænti ydar hingat, enn jeg heffi eitt exemplar aff þeim, þo Biorn se eche author, och kann þad fast, þa hingat komid. þátt aff Einari Sochasyne kann hann fa, þa jeg fæ att vita, hvat MS. hann begierar, och kann sendast til samans. Umm prætension med Marchusar erffingia dagar mig upp i ar. Jeg heffi schriffad amptmand (jeg meina hann se og cancelliraad) Mullur um att erindre Hans Vilhelmss. umm þad, och Bartholino att recommendera, och Hans Villumss. sialfum 1, och vil senda att are copie aff ollum documentunum, sem jeg hefe, och setia til gods folks uppa badar sidur; vil jeg taka tvo upa mina, þeir tvo uppa sina sidu; þo verda þad at vera danschir menn, sem þat schilia. Vilie þeir eche þad, þa verd jeg att sækia Hans Mayt. efftir ydar raadum, enn i aar stendur allt vid sama. Echi minnist jeg nu annat alt schrifa; þad verd jeg fyrst och seinast att erindra, att um Seign. Sofrin Vestissen mætti alvarlega inqvireraz, þvi jeg veit eche neina uppreisning þar uppa att få, ef eche afftur fæ þau documenta; var undarleg resolution att senda soddan med post i þeirri tid, sem hann gech so oschelliga; jeg kunne eche att buast vid soddan. I læminge og kaldalenschum ordum schriffvit þer mer til, hvad nytt fellr och hvort oroa er von vegna jallsins. Her er þa miög hætt, þar jeg er, och fæstar aft jofurs kverum eru nu hia mer, f)vi jeg er hræddur um herbergi vor, eff oroast aff Inglingum 2. Heilsid capitain Michel och hans kiærustu och bornum. Jeg heffvi schrifat honum thil, lika Jone Eggertss., enn eche heffvi jeg heldur fengid þau breff, sem þid med fvrsta poste lofudud att schriffa;s. 13lika haffvi þer gleimt þvi jeg schrifadi ydur thil i fyrra höst att lata Jon Eggertzson vita, att jeg schrifadi Worm thil um Jon Jonsson farvara i Aalborg, enn Jon lieffur schrifat mer til och veit eche neitt aff þvi; vildut þer lesa breffvit och lata Jon Eggertzson vita þad, at hann kinne att schriffa hanom til um þad. Jeg heyri, sr. Lofftur 1 heffur verid þar i vetur, þvi kunne Jon haffva sagt honum þad. Her med þeim goda gudi befaladir. Forbliff Eders plichtvilligste venn og thienner alltid.

P. S. Med schipum at schrifa sem kinne aderesserast thil capitain Michel Tunessen. Einginn tidindi heffvi jeg um Broclienhus. I Copenhafn er nu einn prestur, sem a att koma hingat thil kallsins och verda minn soknar prestur; med honum kunna allir hlutir schrifast. Fru capitains veit vel, hvad hand heitir og nær hann reisir.