Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1715-11-01)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 1. november 1715. AM. 454, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Dansk.

Takker for A. M.s bistand til lønningens udbetaling, men en tilsendt veksel er ikke akcepteret. Sml. Torfæi hustrus brev af 28/11 1715.

Monfrere!

Aff begge hans seniste haffuer ieg erfaret hans store v-mag for mig med min besoldning att bringe thil veys, huor for effter ald schyldighed thaches; dett manqverer, att ieg iche kand, som ieg gierne ville, min thachnemlighed afflegge och i gierningen bevise. Her Edvards Starckes vexsel paa Sr. Ol. Iacobson Smidt blev iche accepteret, foregaff sig iche att vere ham schyldig.s. 404Beder der for Monf. ville mage dett paa dett beste, huor effter ieg och varter. Imidlertid och ellers altid er och forbliff

26*

Høyesterede Monfr.
hulde ven och thienner
Thormod Torffueson.

Stangeland i Carmsund
d. 1. Novembr. A° 1715.

P. S. Min kierste erbodigste salutation her med flittigst anmelder. Adieus.

A Monsieur
Monsr. Arnas Magnusson
Professeur et Secretaire
des Archives du Roy
a
Copenhague.