Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1715-01-22)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 22. januar 1715. AM. 454, fol. Egenh. A. M.s påtegning: annammet den 30. April 1715.

Monsiur!

Jeg ønsher aff hiertte, at dene min ringe shriffuellse maatte finde Hr. Assessor i god vellstand, saa som det nu er det trede jeg haffuer shriffuet, och min kierste haffuer shriffuet to, it med posten och it med en shiber fra Norig ved nafn Ereg Chrestaaferis. Min kierstes høye alder kand nu iche til stede at shriffue, hans ukommellse er hel slet. Nu er min ydmyge begie[ri]ng til Hr. Assessor, at hand vill vere aff den godhed och talle med cammer raad Peder Rasmusen, om min kierste kunde bliffue fri for dise store shatter, som i disse krigs tider paa bydis, effter som hand iche haffuer noget at leffue aff; det søll och gull vi haffuer hafft er nu gaaet, saa vi haffuer nu inted mer til ta til. Jeg haffuer nu den gode for haabning til Hr. Assessor, som før haffuer juolbet i nød, inu gøer sit beste och ved paa huad maade en jeg kand shriffue det. For min store dristighed bedes ydmygelig om forladelse. Jeg sender Hr. Assessor sin haand, at di bøger maatte vere Hr. Assessor til tienste 1; for ønsher jeg Hr. Assessor ald self begierlig timelig och ævig løche.

Hans tiensvillste tienerinde
Anna Tormods.

Stangeland d. 22. Januarus 1715.