Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1718-06-20)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stavanger 20. juni 1718. AM. 453, fol. Egenh. Rødt laksegl.

Velædle och byrdige Her Assesser!

Jeg tacher shyldigst for hans store høfflighed och umage mod min kierste och mig och ønsher at matte leffue at kunde afftiene. Nu er min venlig begiering, at hand ville vere aff den godhed och effter komme dette med følchende begierde testement for min gode suoger och vill ud lege pengene aff min kierstes som min ville, och shall hand got giøris. Min ydmyge begiering er, at hand ville vere aff den godhed at strax maatte bliffue begiert och første kome til bage for sine sære aarsager shyll. For dristighed bedis ydmygelig om forladelse, huer imod jeg stedse for bliffuer

Hans tiesshyldigst tieneinde
Anna Hansdotter Ga.
Tormods.

Stafuanger
d. 20. Juni 1718.

Velædle och velbyrdige
Assesser Arent Maguelsen
dette tienstlig.