Magnússon, Arní BREV TIL: Torfæus, Thormod FRA: Magnússon, Arní (1712-10-13/1712-10-18)

ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS. Stangeland 13.-18. oktober 1712. AM. 454, fol. Skrevet henholdsvis af A. M. og en af hans skrivere, dog også sidste underskrift egenhændig.

Neden anførte lånebevis (a—b) er skrevet under A. M.s ophold hos T. på Stangeland vinteren 1712—13, efter at han 1712 af regeringen var beordret til at afslutte kommissions-arbejdet og vende hjem; til Kbh. ankom han i marts 1713.

Af de tre udlånte (senere A. M. som gave overdragne) håndskrifter er det sidste AM. 392, 4to — se den AMske katalog.

Efter T.s brev til A. M. af 16/3 1706 haves indtil da intet spor til indbyrdes brevveksling. Somren 1706 havde T. tilbragt i Kbh., blev her syg og mistede hukommelsen, bedredes dog legemlig, men rejste først 1708 tilbage til Norge, hvor han 1709 giftede sig med sin husholderske Anne Hansdatter Gammel, datter af en rådmand i Stavanger. — I de mellemliggende år havde T. fået udgivet Gronlandia antiqva og Trifolium historicum 1706 (Vinlandia og Hist. Hrolfi Krakii var allerede udkomne 1705); 1711 udkom Historia Norvegica I — IV ved prof. C. Reitzers opofrende bistand, som bekostede udgivelsen.

a. Velædle og Høilærde Hr. Assessor Thormod Toruesen haver mig underskrefne laant tvende bøger in 4to. Den ene paa pergament, indeholdende en Norsk loubog, Norsk Bylou, og en Norsk Christen-Ret. Den anden paa papir, indeholdende Nogle Iislandske Annaler — hvilke tvende bøger ieg lover uskadde i gien at restituere. Stangeland i Carmsund den 13. Octobr. 1712.

Arnas Magnussen.

b. Ydermeere haver velbemælte Hr. Assessor Thormod Torvesen mig laant en Islansk bog i 4to, skreven paa papir,s. 402indeholdende Jon Ogmundsens og Gudmund Aresens biskopper paa Holum i Island, deris lefnets historier, item Biörn Jonsens paa Skardsaa skrift om Grønland. Hvilken Islandske bog jeg ligeledes bør uskad at restituere.

Arne Magnusson. II, 1.

26

Stangeland den 18. octobris
anno ut supra.

A. Magnussen.