Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1717-02-23)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 23. febr. 1717. AM. 453, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Dansk. Påtegnet af A. M.: »Annamet d. 19. April. D. 31. Julii skrevet, lovet de 2 Exemplarer af Hist. Norveg. og sendt form til qvitering til Schrader.«

s. 406Takker for et brev af 28/11 1716, som ikke kendes, samt for modtagelsen af to pengebeløb og anviser en sum til udbetaling for overbringeren, en Islænder. Beder om nogle eksemplarer af sidste bog af Hist. Norv.

Monfrere!

Hans gode schrivelse aff Kiobenhoffn dateret forleden aar 28. Novemb. er mig thil hende kommit och de 53 Rd. 78 β. dansche, som hand hoss stifftschriver Seigr. David Voigt mig haffde assignerit, sampt 27 Rixd., som min svaager Oluff Sund mig leverede. Der paa hører och her med folger behørlig, nemblig største thach. Ieg haffuer effter begiering giffuit tvende qviteringer der paa, tviler iche paa, att hand io gior sin flid att schiche dem her op thil mig, naar hand faaer sicher leiglighed. Nærverende Mons. Illuge Jonsson ville hand levere in snies Rixd. mod qvittering. Med sicher leiglighed ville Monfr. sende mig tou eller tre exemplaria aff dend siste bog, som var i trychen. Min kierste lader hannem flittigst salutere och nest ald velstands ynsche thillige med mig stedze forbliffur Veledle och Velbyrdig

Her Assessors
thiensterbødigste
hulde broder och thienner
Thormod Torffueson.

Stangeland i Carmsund
d. 23. Febr. A° 1717.

A Monsieur
Mons. Arnas Magnussen
Professeur et Secretaire des Archives du Roy
a Copenhague.

At afleggi i Canike stræde
nær ved vor frue kirke.