Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1715-11-28)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 28. november 1715. AM. 454, fol. Egenh. Rødt laksegl. Udskrift med Torfæi hånd. A. M.s påtegning: annammet 18. Jan. 1716.

Sprogets, retskrivningens og tegnsætningens ubehjælpsomhed gør indholdet uklart.

Monsieur!

Jeg ønsher jertteligen, at dene min ringe shriffuelse maatte finde hands veledelhed i god velstand. Der nest er min ydmyge tachsigelse for hands vele[d]le store umage och store høffligheds. 413hand drager for min suiage[?] gamle kierste, som jeg ønsher aff hiertte kunde afftiene och vill beflige [!] derpaa, om gud sparet liffuet. Vi haffuer nu i dise dage faaet hos postmesteren den vegsel, men enu [!] hos Olle Jachaabsen. Den gode fuden tøver sin søn, er [!] Kiøpenhauf; ville hand haffue penge hos hands veledle, da var di ciher hos hands gode fader her ope at aname. For dristighed beder om for ladelse. Her med vill jeg slutte och hands veledle med alt kiertt in slutte i guds tryge opvartt.

Hands veledle tienstvilse tienerinde
Anna Tormods.

Stangeland d. 28. noueber 1715.

P. S. Min kierste lader hands veledle meget flitte hilse, at hand ville vere aff den godhed at maatte for penge 4 exemplair aff hands bog.

A Monsiur
Mons. Arnas Magnusson
Professeur et Secretaire des Archives du Roy
a Copenhagen

at aflegge i Canke stræde nær ved vor frue kirke.