Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1720-09-11)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 11. september 1720. AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl

Ang. en forespørgsel af A. M. svares, at T. har bortgivet alle sine »historiebøger« — det vil vel sige trykte bøger.

A Monsieur!

Hans gode shriffuelse aff dato 3. augstu er mig vell ihendighed och tacher shyldigst for hans store omhygelighed for mig. Her er ingen vexel at faa fra Stavfager nu. Huad di bøger angaar hand shriffuer om, da haffuer min frome sal. kierste for erede alle di bøger, som er hans historibøger, bort, mens 1 cobibog findis er enu; jeg ved for gud iche andet en den kom ned med di andre cobibøger ned [!]. Det første her komer shib, shall hand bliffe shiche ned. Min tanche haffuer altid veret til at shiche di ned; hand viste bedre maade til at for vare di. Effter mm død kunde mange kome offuer dem, som iche haffuer for stand paa dem. Her er ingen lindring for mig med cosomtion och shatter, siden min frome sal. kierste døde; jeg maa giffue alt det same. Gud hielpe mig Jessu nafn. Jeg slutter med ald vestans ønshe och for bliffuer deris tiestæbødigst tienerinde

Stangeland d. 11. septemer 1720.

Anna sal. Tormods.

A Monsiuer
Monsr. Arnas Magnus
professeur at secrataire
a Copenhague.

at af legges i Canike strædet ner ued vor fruue kirke.

27*