Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1721-10-11)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 11. oktober 1721. AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl. A. M.s påtegning: annammet den 22. Octobris.

Har i foråret nedsendt en kopibog og T.s Samsø-sag (nu tabt); sender nu 2 (kopibøger). Agter at lade T.s ligprædiken komme i tryk (foreligger ikke).

Monsr.!

Jeg lengis at vide, om den copi bog och min sal. kierstes sag om Samsø er nedkomen, som bleff shichet i vaar i fasten med en styermand fra Kiøpenhauf ved nauf Peder Bensen. Nu jeg søgte i en koffuert, fant jeg 2, som jeg nu shicher ned med it kongens shib, som nu var her i Nore. Jeg vill ønshe det maatte kome hand vell til hende. Jeg tliffuer [!] iche paa, at hand jo sel for varer dem; jeg kand iche giøre med dem, jeg ved hand giør meget for min gode och frome sal. kierste shyll, som iche gaar mig aff tanche, saa lenge jeg leffuer. Jeg haffuer i sinde, om gud giffuer naad der til, at lade hans lig bregen kome i trøg; jeg haffuer begierten aff bresten at faae ud shriffuen. Jeg beder jerttelig, at hand vill lade mig vide, om der shulle vere noget at bekome ved kameer [?]. Jeg drister mig paa min sal. kierste gode venshab, som var i mellem dem. Jeg lengis nu meget effter breff om til standen. Jeg slutter med ald velstans øshe och for bliffuer

Monsr. tiest erbødigst tieninde
Anna sal. Tormods.

Stangeland d. 11. october 1721.

A Monsieur
Monsr. Arnas Magnussen
professeur at secratarie des Ardtives du Roy
a Copenhagen

at af legges i Canikestrædet ner ved uor fruue kirke.