Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1717-08-28)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 28. avgust 1717. AM. 453, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Dansk. Påskrevet »Franco Christiania« (særlig hånd) og »Stav: 1« (s. h). A. M.s påtegning: annammet den 6. Octobris. kostede 11 lybsk β.

Veledle Her Professor,
Høytærede Monfrere!

Deres beærede aff 21. Iulii sistleden er mig med posten indhendiget, och schicher der effter her indlagde vnderschreffne qvitering paa 2030 Rixd. [sål.], paa dend samme maade som Monfr. dend forlangd haffuer. Dett var meged vel och thienligt, att Monfr. kunde faae [?] io før io heller peingene her op thil mig remitterit, thi sandelig fornødenheden yttrer sig allerede. Borgmesters. 407Fasting er allerede thil Bergen heim komen, menss ieg haffuer ey bekommit de tou ommelte exemplaria. Nest ald velstands och Guddomelig beschermelses erønschning lever ieg

Monfreres
hulde broder och beredv[ill]igste
tienner
Thormod Torffuesøn.

Stangeland i Carmsund
d. 28. Augusti A° 1717.

A Monsieur
Monsr. Arnas Magnusson, Professeur et
Secretaire des Archives du Roy
a Copenhague.

At aflegge i Canichestræde
nær ved vor frue kirke.