Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1719-09-30)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 30. september 1719. AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl.

A Monseur!

Hans høytærede shriffuelse dat. 26. Aug. er mig vell indhendigt och der aff for nemer hans gode Affection; for min frome sal. kierste shyll vill jeg for mode at bliffve min ven. Huad sig angaar di sedler hand shriffuer om, er jeg meget vell til fres, huad hand vill giøre der i och lade; mand kand iche vente stor løn, naar inted bliffue giort. Min frome sal. kierstes bøger shall jeg, saa fremt gud giffuer hilsen, inpage med allerførste och giøre mit beste med lielighed at faa dem ned. Jeg ønsher noch at gud ville sende Islans shibe her ind; jeg saa gierne, at di var hos hand, da ville jeg gierne, at di var til hans tienste for hans hand [!] store umage hand haffuer for mig och enu for [sål.] haffue. For min store dristighed beder ydmyg om forladelse. Jeg slutter med al velstans ønshe, forbliffuer stese

deres velædlheds ærbødigst
tienerinde
Anna sal. Tormod
Torffuesens.

Stangeland d. 30. sept. 1719.

A Monsieur
Monsr. Arnas Magnussen
professeur et secretaire des Archives du Roy
a Copenhague.

Arne Magnusson. II, 1.

27