Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1719-08-04)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 4. avgust 1719. AM. 454, fol. Egenh. Udskrift med særlig hånd. Sort laksegl. A. M.s påtegning: annammet d. 2. Octobris.

A Monsieur!

Hans gode shriffuelse datt. 8. aprilis er mig vell indhendigt, och iche haffuer faaet it ord siden, som er en lang tid siden. Soren shriffueren haffuer iche veret hos mig siden, huad hans tanche er ved jeg iche. Jeg lengis jertteligen och hver dag bær sorig i mit hiertte for min allerkierste frome mand, som gud rygte saa hastig fra mig; gud ver min hielp och trøst i Jessu nauf. Jeg vill formode, at hand for min sal. kierste bliffuer min ven och giør sit beste for mig. Jeg vill ønshe, at min gode sal. kierste bøger var hos hand; saa jeg gierne, at di var til hans tienste. Jeg vil och gierne vide, om der er nogen penges. 417enu til bage hos hand. Jeg er nu slet bar for penge och giffer store shatter ud til høsten, som er dage shat och andre shatter och ved inted hos nogen mensher at faa nogen penge. Jeg vill for mode, at hand iche tar min ublue shriffuelse ille op. Jeg stoller paa min frome sal. kierste gode venshab med hand. For min store dristighed bedis ydmyg om forladelse. Her med aff bryde och nest flittig hilsen for bliffuer

Deris velædelheds ærbødigst tienerinde
Anna sal. Tormods.

Stanland d. 4. Aug. 1719.

A Monsieur
Mons. Arnas Magnusson
Professeur et Secrataire des Archives du Roy a Copenhague.
At af legges i Canike-Strædet eller ved vor frue kirke.