Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1719-03-03)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 3. marts 1719. AM. 454, fol. Fremmed hånd — vistnok skrevet af O. J. Sund. Egenh. underskrift. Spor efter segl. Postpåtegnings. 415»Stafvang. 2 — fr.« Af A. M.s skriver påtegnet: annammet langfredag.

Meddeler Torfæi død 31. januar 1719 og beder om A. M.s bistand angående dødsboet.

Høytæstimerede fornemme ven, Sigr.
Arent Magnusen, Salutem!

Som det haver behaget dend Allermægtigste Gud næstleedene 31. Ianuarii at heedenkalde min gode og fromme salige kiæriste fra denne ussele grædedahl, hvor over jeg bedrøvede effterlatte enke er sat udi een meeget sørgelig tilstand, det een hver rætsindig christen siæl noksom kand efftertænke, hvilket jeg og Eder som min salig kiæristes, som og min høitæstimerede fortroelige ven nu sørgelig maa tilkiendegive. Alt saa følger udi saadan stand adskillige indtrengende viderværdigheder og fortræder imod all forhaabning, udi særdelished med voris sorenskriver her paa stæden, Sigr. Hendrich Søfrensen Godtzen, som for faae dage siden er kommen udi mit huus, i henseende til, effter hans embedis pligt, at vilde registere og forseigle min boe, men som jeg med største høfflighed anviisede hannem Deris Kongl. Mayts. allernaadigste brev, datteret d. 28. Nouember 1710, at hand sig der med udi det ringeste ei haver at bemøie, lod dend gode mand sig dog være meeget angelegen om min forsømmelse med at give min salige yndige kiæristis dødsfald hannem tilkiænde, hvilket siuntis mig, effter min eenfoldige meening, ei at være fornøden, til hvilken ende hand truede inden 14ten dage at vilde komme til min boepæl igien, udi formeening at paaføre mig et hundrede rixdalers straff, forlydende sig der hos, at jeg og skulde være pligtig til at fornøye hannem sit solarium [!] udi det mindste 1 pro cento, hvilket giver mig icke ringe forundring over saadan beviiste hostelitet. Alt saa er jeg høylig foraarsaget til at udbeede af Eder min høytelskinde gode ven, det I vilde gunstigst behage at forspørge udi rentecammeret for mig om dessen beskaffenhed underdanigst at effterleve, paa det jeg, som nu udi sorg høyligen er bestæd, for deris u-roelighed her paa stæden maa vorde forskaaned, saa og om jeg dependerer af geistlig eller værdslig despensation, mig derom og gunstig maatte forskaffis god effterretning. Og som her udi Stauanger dagl. dømmis store ting om min hiertelskinde salig kiæristis effterlatte bøgers store importance, da ønskede jeg nus. 416intet kiærere end at see Monsr. Magnusen udi løkelig tilstand med det snareste her hos mig paa Stangelands gaard til bemte. bøgers annammelse, skulde være mig een stor fornøyelse. Dend vexel paa de 60 Rixdahler ved Hr. Ole Schildrop er vel indløben; hvad resten sig anbelanger, erlanges vel nærmmere effterretning om med første leilighed Jeg vilde ellers tienstl. udbeede mand vilde lade mig viede, hvor meeget min svoger Ole Sundis kongebrev kostede hannem. Jeg kand ellers med sandhed her hos forstændige Dem, at jeg idelig har holt med sengen effter min salige kiere hosbondis død, Gud see til mig i naade. Imidlertiid vil jeg stedtze have mig udi min høytæstimer[ede] gode vens høy-respectiue Affection [recom]menderet, og næst tienstvenl. Salutation [til] [e]dele Damme sampt herrens beskiermelsis erønskning over Eder begge med gandske familie forbliver jeg stedtze

Min høytæstimerede gode vens
tienstbereedvilligst tiennerinde
Anna salig Tormod Torffuesen.

Stangelands-gaard d. 3. Martii A° 1719.

A Monsieur
Mons. Arnas Magnusen,
Professor & Secretaire des Archiues du Roy á Kopenhagne.
Franco.
At aflegge i Canicke-Strædet nær ved vor-frue kirke.