Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1718-07-26)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 26. juli 1718. AM. 454, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Påskrevet »fr. Christian.« (særlig hånd) og »Bg. 7-5« (s. h.). A. M.s påtegning: annammet d. 26. Aug. 1718.

Monfrere!

De fire exemplaria aff hans bøger, som hand mig med Mons. Illuge Ionsson thil sendte, bekom ieg dend nest affvigte 22. Iulii sampt de 20 Rixd. der med fulte 1. Nu bedes thilforladeligst, att Monfr. ville vere aff dend godhed och befordre dett testamente fra min svaager, och legge sielff de peinge vd som der thil behøves och ieg i gien schal annamme hos ham. Saa som ieg nu iche haffuer kraffter thil meget att schrive, da befaler ieg ham dend høyeste och stedze forbliff med ydmigste helsen fra min kierste

Monfreres
hulde broder och tienere
Thormod Torffueson.

Stangeland i Carmsund
d. 26. Julii A° 1718.

A Monsieur
Mons. Arnas Magnussen
Professeur et Secretaire des
Archives du Roy
a
Copenhague.

At aflegge i Canikerstræde
nær ved vor frue kerke.