Torfæus, Thormod BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Torfæus, Thormod (1714-04-05/1714-05-15)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland 5. april-15. maj 1714. AM. 454, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Af A. M. påtegnet »annamet 11. Julii 1714«.

T. takker for et nylig modtaget brev fra A. M. af 10/10 (1713) samt for et tidligere, fra Østre Risør afsendt (intet af disse kendes). Har med glæde heraf erfaret, at Historia Norvegica er udkommen og bliver vel modtaget; er prof. Reitzer usigelig taknemlig og håber på et eksemplar af bogen fra ham (sml. ang. udgivelsen indledning til nr. 153). Dette brev (5/4) er en kopi af originalen, som T. frygter for at A. M. ikke har modtaget, og oversendes 15/5 med nogle tillagte bemærkninger. Sprogblanding (islandsk og dansk).

a. Stangeland i Carmsund d. 5. April A° 1714.

Monfrere!

Hans kierkomneste aff Kiöbenhaffn d. 10. Octobris forleden aar er mig dend 4. April, indhendiget, hans velstand þar af fornumit, sem mier med öllum riette bör att vere och effter effnum er hiertelig kiært (schelm þad ödruvis meinar). Þat hann vmmelder att haffa schriffad fra Östur Risöe heffue ieg och saa feingid. Hann giorde mier stora glædi i þui, att hann refererar, att Historia Norvegica er gansche ferdig, och nogle exemplaria kominn vt bland folch, enn þo mest þar yffer, att aller, sem goda schiönsomhed haffua, havi raisonerit vel yffer henne och haldit fyrer (sem hann schriffar) schiönt verch. Min höyestærede patron Doctor Reisers, Her Iustitz Raads, store och v-schatterlige bevaagenhed och befordring er ieg, insufficiant att thache, endsiger att erlegge, evindelig obligeret att erkiende med störste thachnemlighed. Hand ville vere saa god och afflegge denne gang mitt aller ydmigste respect och thachsigelse thil hannem. Naar ieg faar bekommet dett exemplar hand lofver att sende mig, þa vil ieg med Guds hialp schriffue hannem thil effter aller ydmygste plicht. Slutter saa med einfaldre osch aff hiarta, att Gud vilie sialffur taka sier Monfr. velstand alvarlig and ochs. 403ziere ham med tim[a]nlegre och eiliffre velsignelse. Forbliff saa indtil doden (som vel er eche langtt hurt)

Veledle och velbyrdig Her Assessors
thiensterbodigste schyldigste
hulde broder och thienner.

b. Stangeland i Carmsund d. 15. Maii A° 1714.

Monfrere!

Nest ald sielffynschende velstands ynsche, sender ieg ham nu copie aff mitt siste schrivelse thil hannem, som ieg tviler om hand har bekommit, efftersom ieg ingen svar haffuer bekommit. Ieg venter vel flere end et exemplar aff bogen, och dett med forste leiglighed, som nu med dette bud siunes sicherligst. Her med dend høyeste befalet, er saa och forbliff

Veledle Her Assesssor
thiensterbodigste schyldigste
hulde broder och thienner
Thormod Torffues[on].

A Monsieur
Monsr. Arnas Magnusson
Professeur et Secretaire des Archives
du Roy
a
Copenhague.

Med en ven dend Gud ledsage, att afflegge i Canickestræde nær ved vor frue kirke.