Thormods, Anna Hansdatter BREV TIL: Magnusson, Arne FRA: Thormods, Anna Hansdatter (1714-05-15)

ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON. Stangeland d. 15. maj 1714. AM. 454, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl.

A Monsieur!

Jeg maa enu engang umage hans veledlehed med min ringe shriffuelse med s[t]ørste tach for hans store om sorg och umage for min kierste och mig. Jeg ser och aff hans breff, at han haffuer op spurt di bøger, som min kierste haffuer hafft ligenes i Kiøpenhauf och vill giøre min kierste den tienste at in sanche dem och selge dem. Saa dan stor umage och tienste ved jeg iche at aftiene, uden der kunde vere nogen aff min [sål.] bøger, som hans veledlehed kunde haffue nogen behag i, shulle di gierne vere til hans tienste. Her er nu slette penge tider for os i dise krigs tider, for di store shatter leger os paa; vi haffuer maaet taget vor søll og saalt til shatterne. Gud for andre disse tider til fred i Jessu nafn.

Her med vill jeg slutte och hans veledle in slutte i Guds tryge opvart

Forbliffuer hans velbyrdighed tienerinde

Ann Tormods.

Stangeland d. 15. Maius 1714.

A Monsieur
Monsr. Assesser Arnas Magn[(u)sson?].
Er bødigste.